Lumea chineză

Revista română de cultură chineză

Volumul 1 Numărul 1 Martie 2001

Cuprins Articolele în limba engleză Articolul următor Pagina lingvisticii chineze Pagina Editurii Sempre


Xunzi este filozoful confucianist cel mai important de la sfîrșitul perioadei preimperiale (înainte de 221 a. Chr.), care a exercitat o influență considerabilă asupra generațiilor următoare. Nu se cunosc foarte multe date despre viața lui Xunzi, pe numele său real Xun Gong sau Xun Qing. Se știe că s-a născut în statul Zhao în jurul anului 321 a. Chr., a fost vreme de cîțiva ani membru al Academiei Jixia, din statul Qi. Apoi, el a părăsit acest stat în favoarea unui post oficial în statul Zhao, unde în ultimii ani ai vieții sale a predat riturile.
Opera sa, care îi poartă numele, alcătuită din 32 de capitole, se prezintă sub forma unor eseuri, nu sub forma convorbirilor, așa cum se întîmplă în alte opere confucianiste - Analectele lui Confucius sau în lucrarea Mengzi. Trăind la sfîrșitul unei perioade de mari schimbări în plan politic, dar și de o formidabilă efervescență intelectuală, Xunzi  cumulează în opera sa o serie din ideile și concepțiile antichității. Regăsim aici ceva din atitudinea cvietistă daoistă, accentele realiste specifice scriitorilor legiști, dar și preocupările pentru problemele limbajului specifice Școlii nominaliștilor. Cu toate acestea, maniera în care sînt tratate problemele, spiritul său critic și, nu în ultimul rînd, stilul prozei sale ritmate îl individualizează în pleiada filozofilor antichității.
Ideea fundamentală de la care pornește Xunzi în construirea sistemului său de gîndire este aceea că firea omului este rea, iar tot ceea ce este bun este dobîndit în mod artificial, prin educație și performarea ritualului. În concepția sa, virtutea principală nu este Omenia (ren) și nici Dreptatea (yi), așa cum se întîmplă la alți filozofi confucianiști, ci Ritualul (li), conformitatea cu regulile rituale. La Xunzi, li capătă însă o mai mare bogăție semantică: viața individului și, implicit, viața socială, sînt condiționate de rituri, care ajung să fie proiecția ordinii cosmice.
Edițiile folosite pentru traducere sînt cea a lui Wang Xianqian, Xunzi jijie (Zhonghua shuju, 1988) și cea a lui Wang Lin, Xunzi baihua jinyi (Zhongguo shudian, 1993). Au fost consultate și echivalările lui John Knoblock (Xunzi. A Translation and Study of the Complete Works, vol. 3, Stanford University Press, Stanford, 1994) și Burton Watson (Hsun Tzu: Basic Writings, Columbia University Press, New York, 1963).Xunzi: Natura rea a omului
Traducere de Luminița BălanNatura omului e rea, partea bună este dobîndită în mod artificial. De cînd se naște, omul iubește cîștigul. Dacă-și urmează pornirile, el ajunge să se lupte, să fie lacom și atunci pierdute sînt și politețea, și respectul. De cînd se naște, omul cunoaște invidia și ura. Dacă-și urmează pornirile, el ajunge la crime, tîlhării, și atunci pierdute sînt loialitatea și încrederea. De cînd se naște, omul cunoaște dorințele ochilor și urechilor, dragostea de sunete plăcute și culori frumoase. Dacă-și urmează dorințele, el ajunge la necuviință, dezordine, și atunci pierdute sînt ritualul, principiile morale, forma corectă și noima. Astfel, cel care dă frîu liber pornirilor sale ajunge să se lupte și să fie lacom. Toate acestea încalcă regulile ce țin de delimitările sociale și tulbură noima, iar în cele din urmă se ajunge la tiranie. De aceea, omul să fie transformat de învățăturile maestrului, să fie orientat de ritual și de principiile morale. Abia după aceea va dovedi el politețe și condescendență față de ceilalți, va ajunge la forma cuvenită și la noima ritualului, ceea ce duce la buna rînduială. Este cît se poate de limpede că natura omului e rea, iar partea bună este dobîndită în mod artificial.

O bucată strîmbă de lemn trebuie mai întîi să fie pusă la presă și să fie cufundată în abur pentru a fi îndreptată. O bucată tocită de fier trebuie mai întîi să fie frecată pe piatră pentru a fi ascuțită. Acum, natura omului fiind rea, ea trebuie mai întîi să fie îndreptată de maestru și de învățăturile acestuia, să fie călăuzită de principiile ritualului pentru a fi rînduită. În zilele noastre, oamenii nu se mai bucură de maestru și de învățăturile lui, fiind înclinați spre rău și de aceea nu sînt așa cum s-ar cuveni. Dacă nu dețin principiile ritualului și principiile morale, atunci sînt răi, perverși și nelalocul lor.

În vremurile străvechi, regii înțelepți au înțeles că natura omului e rea, că omul este înclinat spre rele și niciodată nu e drept, ci este rău, pervers și nelalocul lui. De aceea, ei au născocit ritualul și principiile morale, au elaborat sistemul legilor și normelor pentru a îndrepta natura oamenilor, pentru a o transforma și a o călăuzi pe drumul bun. Astfel, toți oamenii au început să fie cumsecade și să se supună Căii. În zilele noastre, cel ce se transformă urmînd maestrul și învățăturile lui, se cufundă în studiu, respectă ritualul și se călăuzește după principiile morale. Cel care dă frîu liber emoțiilor, care este împăcat cu toate pornirile sale și se îndepărtează de principiile ritualului și de preceptele morale, nu este decît un om mărunt. De aici se observă limpede că natura omului e rea, iar partea bună este dobîndită în mod artificial.

Mengzi spune că omul poate învăța pentru că natura sa e bună, dar eu spun că nu-i așa. Aceasta arată că Mengzi nu a ajuns niciodată să înțeleagă natura omului și nici nu a reușit să deslușească deosebirea dintre natura înnăscută și ceea ce este dobîndit în mod artificial. În general, natura înnăscută a omului e dăruită de Cer. Ea nu se deprinde nici prin învățătură, nici prin trudă. Ritualul și principiile morale au fost create de către înțelepți. Omul de rînd trebuie să le învețe pentru a le aplica și trebuie să trudească pentru a le împlini. Acea parte care nu poate fi însușită prin învățătură, care nu poate fi dobîndită prin trudă, dar care există în om, se numește natură înnăscută. Acea parte care poate fi însușită prin învățătură și care poate fi dobîndită prin trudă se numește natură dobîndită în mod artificial. Aceasta este diferența dintre natura înnăscută și natura dobîndită.

Naturii înnăscute i se datorează faptul că ochii pot vedea și urechile pot auzi. Dar vederea bună nu ar putea exista fără ochi, iar auzul bun nu ar putea exista fără urechi. Și este limpede că nu prin învățare dobîndește omul vederea clară și auzul bun. Mengzi spune că natura umană este bună, iar pierderea sau distrugerea ei pricinuiesc toate relele. Eu spun că ar fi greșit să credem acest lucru. Așa este natura umană - atunci cînd se naște, omul se îndepărtează de simplitate și de inocență. De aici se observă limpede că natura omului e rea. Cei care susțin că natura umană este bună laudă ceea ce nu s-a îndepărtat de simplitate și prețuiesc ceea ce nu s-a îndepărtat de naivitate. Aceștia socotesc că frumusețea se leagă strîns de simplitate și naivitate, iar binele se leagă strîns de gîndurile și mintea omului, așa cum vederea clară nu poate fi despărțită de ochi, iar auzul bun nu poate fi despărțit de urechi. De aceea, după părerea lor, natura umană înnăscută dispune de o esență bună, așa cum ochii au o vedere clară, iar urechile au un auz bun.

Naturii umane înnăscute i se datorează faptul că omul își dorește să se hrănească pe săturate atunci cînd e flămînd, că își dorește să se încălzească atunci cînd îi este frig, că își dorește să se odihnească atunci cînd e trudit. Acestea sînt trăsăturile esențiale ale naturii umane. Totuși, cînd cineva este flămînd, el nu îndrăznește să mănînce primul dacă vede în jur persoane mai în vîrstă, căci trebuie să le acorde întîietate. Cînd cineva este trudit, el nu îndrăznește să ceară un răgaz, căci știe că cît de împovărați sînt cei mai vîrstnici. Fiul se cuvine să acorde întîietate tatălui, fratele mai mic se cuvine să acorde întîietate fratelui mai mare; fiul se cuvine să-și ușureze tatăl de povară, fratele mai mic se cuvine să-și ușureze fratele mai mare de povară. Toate acestea nu sînt dictate de natura umană înnăscută sau de simțăminte. Totuși, aceste manifestări reprezintă Calea pietății filiale, forma cuvenită, noima ritualului și a principiilor morale. Dacă însă omul își urmează natura înnăscută și dorințele, atunci el nu este politicos și condescendent, căci acestea ar fi contrare simțămintelor ce izvorăsc din natura sa înnăscută. De aici se observă limpede că natura omului e rea, iar partea bună este dobîndită în mod artificial.

Cineva ar putea întreba: "Dacă natura omului e rea, atunci de unde izvorăsc ritualul și principiile morale?" Eu aș răspunde că ritualul și principiile morale au izvorît din natura dobîndită a înțelepților și nu din natura înnăscută. Olarul modelează lutul și astfel dă formă vasului. Vasul este creat datorită naturii dobîndite în mod artificial de olar și nu datorită naturii lui înnăscute. Tîmplarul cioplește lemnul și astfel dă formă vasului de lemn. Acesta este creat datorită naturii dobîndite în mod artificial de tîmplar și nu datorită naturii lui înnăscute. Omul înțelept adună laolaltă gînduri, idei, acțiuni. De aici izvorăsc ritualul, principiile morale, sistemul legilor și normelor. Toate acestea se nasc datorită naturii dobîndite în mod artificial și nu datorită naturii înnăscute.

Pasiunea ochiului pentru culorile plăcute, pasiunea urechilor pentru sunetele plăcute, pasiunea gurii pentru gusturile plăcute, pasiunea inimii pentru cîștig, pasiunea trupului pentru confort și desfătare - toate acestea se stîrnesc datorită trăsăturilor esențiale ale naturii umane înnăscute. Ele sînt instinctive și spontane, apar fără ca omul să acționeze spontan pentru a le stîrni. Dar acele sentimente care nu sînt spontane, ci capătă contur prin acțiunea conștientă a omului, se nasc datorită naturii dobîndite a omului. Așa se manifestă natura umană înnăscută și natura dobîndită, fiecare purtînd însemne diferite.

De aceea, omul înțelept își transformă natura înnăscută și își dezvoltă natura dobîndită. Prin aceasta din urmă el creează ritualul și principiile morale și odată cu ele este întemeiat sistemul legilor și normelor. Așadar, ritualul, principiile morale, sistemul de legi și norme sînt opera omului înțelept. Prin natura umană înnăscută, omul înțelept se aseamănă celorlalți și nu e cu nimic deosebit. El se deosebește de ei și îi întrece doar prin natura dobîndită.

Dragostea de cîștig și dorința de a-l obține țin de trăsăturile esențiale ale naturii umane înnăscute. Iată, de pildă, un om care își împarte averea cu frații lui. Dacă frații își urmează natura înnăscută, iubind cîștigul și dorind să-l obțină, se vor bate între ei, fiecare pentru partea lui. Dar dacă ei se transformă după cum le cer forma cuvenită și noima ritualului, precum și îndatoririle morale, atunci ei vor renunța chiar și în fața unui străin. De aceea, omul, urmîndu-și natura înnăscută, ajunge să se bată cu frații săi, dar transformîndu-se după cum îi cer ritualul și principiile morale, ajunge să renunțe în fața unui străin.

În esență, omul își dorește să facă bine, tocmai pentru că natura sa e rea. Cel ce are împliniri mărunte își dorește măreție; cel urît își dorește frumusețe; cel ce stă înghesuit își dorește spațiu vast; cel sărac își dorește bogăție; cel umil își dorește noblețe. Fiecare caută în afară ceea ce el însuși nu are. Dar cel bogat nu-și mai dorește avere, cel nobil nu-și mai dorește putere. Nimeni nu mai caută în afară ceea ce are deja. De aici se observă că omul dorește să facă bine fiindcă natura sa e rea.

Acum, fără îndoială că ritualul și principiile morale nu aparțin naturii umane înnăscute. De aceea, omul se zbate să învețe toate acestea. Înțelegerea ritualului și a principiilor morale nu ține de natura umană înnăscută. De aceea, omul cugetă și chibzuiește, ca să le cunoască. Așadar, omul, prin născare, nici nu posedă și nici nu cunoaște ritualul și principiile morale. Fără să le dețină, omul trăiește dezordonat; fără să le cunoască, el are un comportament sălbatic. Așadar, omul, prin născare, are o existență dezordonată și sălbatică. De aici se observă limpede că natura omului e rea, iar partea bună este dobîndită în mod artificial.

Mengzi spune că natura omului e bună. Eu spun că nu-i așa. În general, din vremurile străvechi și pînă în prezent, oamenii au interpretat binele ca fiind ceva drept, moderat, pașnic, bine rînduit, iar răul ca fiind ceva nedrept, nelalocul lui, înșelător și dezordonat. Aceasta este deosebirea dintre bine și rău. Acum, dacă am presupune că natura umană cu adevărat este dreaptă, moderată, pașnică și bine rînduită, atunci la ce bun ar mai exista regii înțelepți, ritualul și principiile morale? Existența lor nu ar mai aduce nimic nou față de dreptate, moderație, pace și bună rînduială. Dar lucrurile nu stau chiar așa, căci natura omului e rea. De aceea, în vremurile străvechi, înțelegînd faptul că natura omului e rea, că e nedreaptă, nelalocul ei, înclinată spre rău, înșelătoare și dezordonată, omul înțelept a instituit puterea suveranului și superiorului pentru a-i struni pe oameni, a lămurit ritualul și principiile morale pentru a-i transforma, a alcătuit legile și normele pentru a-i corecta și a impus pedepse drastice pentru a-i înfrîna. Toate acestea au făcut ca Lumea Subcerească să atingă buna rînduială și să se supună binelui. Aceasta este guvernarea ordonată a regilor înțelepți, aceasta este puterea ritualului și principiilor morale de a transforma natura umană.

Acum, dacă cineva ar încerca să înlăture puterea suveranului și superiorului, ar dispărea deopotrivă puterea ritualului și a principiilor morale de a transforma. Dacă s-ar înlătura buna rînduială ce decurge din legi și norme, ar dispărea deopotrivă și puterea de a înfrîna pe care o au pedepsele drastice. Atunci, de s-ar cerceta purtarea oamenilor în Lumea Subcerească,[1] s-ar observa cum cei puternici fac rău celor mai slabi și îi jefuiesc, cum cei mulți îi obijduiesc pe cei puțini la număr și îi hărțuiesc. Într-o clipă Lumea Subcerească s-ar cufunda în haos și neîntîrziată ar fi distrugerea. De aici se observă limpede că natura omului e rea, iar partea bună este dobîndită în mod artificial.

Cei ce se pricep să discute despre vremurile străvechi ar trebui să se raporteze la prezent, iar cei ce se pricep să discute despre Cer ar trebui să găsească dovezi ale existenței acestuia în lumea oamenilor. În general, în discuțiile de acest fel oamenii prețuiesc ceea ce poate fi susținut și dovedit de fapte. De aceea, dacă cineva se așază să discute aceste lucruri, ar trebui ca atunci cînd se ridică să poată aplica spusele sale, iar aplicarea să fie cît mai largă.

Acum, Mengzi spune că natura omului e bună, dar spusele lui nu pot fi susținute și dovedite de fapte. Dacă se așază să discute, cînd se ridică nu poate aplica nimic, iar despre o aplicare largă nici nu mai încape vorbă. Oare nu face el o cumplită greșeală? De aceea, dacă natura omului ar fi bună, ar trebui să ne dezbărăm de regii înțelepți și să isprăvim cu ritualul și principiile morale, dar cum natura omului e rea, trebuie să ne însoțim cu regii înțelepți și să prețuim ritualul și principiile morale. De aceea, presa de îndreptat s-a născocit pentru că există lemnul chircit; firul cu plumb a apărut pentru că există lucruri strîmbe. Suveranul și superiorul s-au instalat la putere, iar ritualul și principiile morale s-au limpezit tocmai pentru că natura omului e rea. De aici se observă limpede că natura omului e rea, iar partea bună este dobîndită în mod artificial.

O bucată dreaptă de lemn nu are nevoie de presa de îndreptat pentru a fi dreaptă, ci ea e dreaptă prin natura ei. Dar o bucată strîmbă de lemn trebuie mai întîi să fie așezată în presă și apoi scufundată în abur pentru a fi îndreptată, căci ea este strîmbă prin natura ei. La fel, natura omului e rea, iar omul are nevoie de guvernarea ordonată a regelui înțelept, de ritual și principiile morale ce au puterea de a-l transforma. Abia după aceea el ajunge la buna rînduială și se supune binelui. De aici se observă limpede că natura omului e rea, iar partea bună este dobîndită în mod artificial.

Cineva întreabă dacă ritualul, principiile morale și activitatea conștientă acumulată fac parte din natura înnăscută a omului și dacă tocmai de aceea regii înțelepți le-au putut împlini. La această întrebare ar trebui să se răspundă că nu este așa. Olarul, modelînd lutul, face vasul, dar este oare vasul parte din natura înnăscută a olarului? Tîmplarul cioplește lemnul și face un vas de lemn, dar este oare vasul de lemn parte din natura înnăscută a tîmplarului? Omul înțelept este la fel de legat de ritual precum este olarul de ceea ce modelează el. Deci, cum ar putea oare ritualul, principiile morale și acțiunea conștientă acumulată să facă parte din natura primară a omului?

În general, în ceea ce privește natura umană Yao[2] și Shun[3] împărtășesc aceeași natură cu Jie[4] și Banditul Zhi[5]. Omul ales împărtășește aceeași natură cu omul de rînd. Acum s-ar mai putea susține oare că ritualul, principiile morale și acțiunea conștientă acumulată fac parte din natura umană? Și de s-ar întîmpla așa, oare de ce trebuie prețuiți Yao, Yu[6] sau omul ales? Oamenii îi prețuiesc pe Yao, Yu și pe omul ales pentru că aceștia și-au putut transforma natura înnăscută, au putut să-și susțină acțiunea conștientă și să creeze ritualul și principiile morale. De aceea, relația omului înțelept cu ritualul, principiile morale și acțiunea conștientă este asemeni celei dintre olar și vasul pe care el îl modelează. Privind din această perspectivă, cum ar putea oare ritualul, principiile morale și activitatea conștientă acumulată să facă parte din natura umană înnăscută? Oamenii îi disprețuiesc pe Jie, pe banditul Zhi sau pe omul mărunt pentru că ei dau frîu liber naturii lor umane, își urmează simțămintele, sînt împăcați cu toate pornirile lor și astfel ajung să fie lacomi și arțăgoși. De aici se observă limpede că natura omului e rea, iar partea bună este dobîndită în mod artificial.

Cerul nu a acordat favoruri lui Zengzi[7], Min Ziqian[8] sau Xiao Yi[9], vitregindu-i totodată și pe ceilalți. Și totuși ei au știut cel mai bine să-și dovedească pietatea filială, dobîndind astfel faima. De ce oare? Pentru că au acordat atenție deplină ritualului și principiilor morale.

Cerul nu a acordat favoruri celor din statele Qi și Lu[10], vitregindu-i totodată și pe cei din statul Qin. Și totuși în ceea ce privește îndatoririle părinților și fiilor, delimitarea atribuțiilor soțului și soției, cei din statul Qin nu se ridică la nivelul celor din statele Qi și Lu, care cunosc pietatea filială și forma adevărată a ritualului. De ce oare? Pentru că cei din Qin dau frîu liber naturii lor înnăscute, sînt împăcați cu toate pornirile lor și sînt nepăsători față de ritual și principiile morale. Cum ar putea fi altfel natura lor înnăscută?

Orice om de pe stradă poate fi un Yu.[11] Ce vrea să însemne acest lucru? Eu spun că ceea ce l-a făcut pe împăratul Yu să fie Yu a fost faptul că el era adeptul omeniei, dreptății, legilor și normelor. Astfel, omenia, dreptatea, legile și normele au o noimă ce poate fi cunoscută și respectată. Orice om de pe stradă are calitățile necesare pentru a cunoaște omenia, dreptatea, legile și normele, cît și capacitatea de a le pune în practică. Este limpede, așadar, că el poate deveni un Yu.

Acum, se poate spune oare că omenia, dreptatea, legile și normele nu au principii care să fie cunoscute și aplicate? Dacă ar fi așa, atunci nici măcar Yu nu le-ar fi cunoscut și nu le-ar fi putut pune în aplicare. Și atunci se poate spune că omul de pe stradă nu are calitățile necesare pentru a le cunoaște și nici capacitatea de a le pune în aplicare? În aceste condiții ar însemna că el, în familie, nu înțelege îndatoririle tatălui și fiului, iar în societate nu înțelege relațiile corecte dintre suveran și supus. Dar lucrurile nu stau așa. Toți oamenii de pe stradă au capacitatea de a înțelege în familie îndatoririle tatălui și fiului, iar în societate au capacitatea de a înțelege relațiile corecte dintre suveran și supus. Așadar, este limpede că atît calitățile necesare pentru a cunoaște, cît și capacitatea de a le folosi fac parte din structura omului de pe stradă. Acum, dacă omul de pe stradă este convins să recurgă la acele calități care îi permit să cunoască și la capacitatea de a le folosi în ceea ce privește omenia și dreptatea, atunci este limpede că el poate deveni un Yu. Dacă omul de pe stradă este convins să se cufunde în studiu, să-și concentreze mintea și voința, să cugete asupra lucrurilor și temeinic să le cerceteze, trudind zi de zi, vreme îndelungată, acumulînd neobosit faptele bune, atunci el pătrunde spiritul zeilor, iar împreună cu Cerul și Pămîntul formează o triadă. De aceea, omul sfînt ajunge la desăvîrșire datorită faptelor bune pe care le acumulează.

Cineva s-ar putea întreba: "Cum se face că omul sfînt se desăvîrșește datorită faptelor bune pe care le acumulează și nimeni altcineva nu poate ajunge la desăvîrșire?" Eu spun: "Oricine este capabil de așa ceva, dar nu oricine poate fi convins să ajungă aici." Omul mărunt ar putea ajunge om ales, dar nu-l mînă nici o dorință de acest fel; omul ales ar putea ajunge om mărunt, dar nu îl mînă nici o dorință de acest fel. Omul mărunt și omul ales ar putea foarte bine să-și schimbe locurile, dar faptul că nu o fac este exact ceea ce înțeleg eu atunci cînd spun că ei sînt capabili de așa ceva, dar nu pot fi convinși să ajungă aici. De aceea, este adevărat că omul de pe stradă ar putea deveni un Yu, dar nu neapărat este adevărat că el ar găsi mijloacele necesare în acest sens. Cu toate că el nu devine un Yu, aceasta nu înseamnă că nu îi stă în putință. Cel care are ambele picioare ar putea străbate Lumea Subcerească în lung și în lat și totuși nimeni nu a reușit așa ceva. La fel, meșteșugarul, tîmplarul, agricultorul, negustorul ar putea foarte bine să-și schimbe îndeletnicirile între ei și totuși ei nu fac acest lucru. De aici se poate observa că posibilitatea de a face ceva nu e totuna cu putința de a face ceva. Chiar dacă cineva nu poate face un lucru, aceasta nu înseamnă că nu îi stă în putință. Astfel, a putea sau a nu putea să faci ceva și a fi posibil sau a nu fi posibil să faci ceva sînt două lucruri complet diferite. Este cît se poate de limpede că oamenii nu își pot schimba locurile între ei.

Yao l-a întrebat pe Shun: "Cum sînt simțămintele oamenilor?" Shun a răspuns: "Simțămintele oamenilor nu sînt deloc frumoase. La ce bun mă mai întrebi despre ele? Odată ce un bărbat se înconjoară de nevastă și copii, el își pierde pietatea filială față de părinți. Odată ce își satisface poftele și dorințele, își pierde încrederea în prieteni. Odată ce ajunge la ranguri și avere, își pierde loialitatea față de suveran. Ei, simțămintele umane! Simțămintele umane! Nu sînt cîtuși de puțin frumoase! La ce bun să mai întrebi despre ele?" Numai omul virtuos este altminteri![12]

Există cunoașterea omului înțelept, există cunoașterea omului cultivat și a omului ales, există cunoașterea omului mărunt și există cunoașterea servitorului. Cînd cineva rostește multe vorbe cultivate și bine rînduite, își discută ziua întreagă argumentele, expunîndu-le într-o mie de feluri și tot ceea ce spune este la obiect - aceasta este cunoașterea omului înțelept. Cînd cineva vorbește puțin, pe scurt, iar dezbaterea sa are logică, de parcă ar fi fost măsurată cu firul cu plumb - aceasta este cunoașterea omului cultivat și a omului ales. Cînd cineva rostește numai vorbe de laudă, are un comportament dezordonat, iar tot ceea ce face este regretabil - aceasta este cunoașterea omului mărunt. Cînd vorbele sînt spuse la repezeală, nesăbuite, dar abile și niciodată la subiect, cînd priceperile sînt diverse, dar fără nici un folos, cînd distincțiile sînt subtile, dar fără rost, cînd se trece cu vederea adevărul și falsul și nu se discută din perspectiva a ceea ce e este "strîmb" sau "drept" și nu se caută decît ca propriile idei să fie mai abitir ca ale celorlalți - aceasta este cunoașterea servitorului.

Există un curaj situat la un nivel superior, există un curaj situat la un nivel mediu și există un curaj situat la un nivel inferior. Cînd în Lumea Subcerească există Calea de Mijloc, să cutezi să te menții drept și neclintit. Cînd există Calea Regilor de odinioară, să cutezi să-i împlinești sensul. Cînd te afli la un nivel superior, să nu-l urmezi pe suveran într-o lume haotică. Cînd te afli la un nivel inferior, să nu-i urmezi pe oameni în vremuri tulburi. Să crezi că acolo unde există omenie nu e pic de sărăcie, iar acolo unde a pierit omenia nu e pic de bogăție. Cînd ești cunoscut în Lumea Subcerească, să-ți dorești să te bucuri alături de ea. Cînd Lumea Subcerească nu te cunoaște, să rămîi singur între Cer și Pămînt, fără teamă - acesta este curajul situat la un nivel superior. Cînd ești politicos și cu intenții modeste, cînd prețuiești încrederea și disprețuiești averea, cînd îndrăznești să-l promovezi și să-l apreciezi pe cel virtuos și cînd îndrăznești să-l dai deoparte și să-l înlocuiești pe cel fără virtute - acesta este curajul situat la un nivel mediu. Cînd te neglijezi și pui preț numai pe avere, cînd accepți cu seninătate nenorocirea și te scuturi de răspundere, cînd ești nepăsător față de ceea ce e adevăr sau fals, față de situațiile reale sau nereale și nu te mulțumești decît dacă îi învingi pe ceilalți - acesta este curajul situat la un nivel inferior.

Fan Ruo și Ju Shu au fost arcași iscusiți în vremurile străvechi, dar dacă nu s-ar fi supus ramei de racordare a arcului, ei niciodată nu s-ar fi îndreptat. Sabia Cong a ducelui Huan din statul Qi, sabia Que a ducelui Tai din statul Qi, sabia Lu a regelui Wen din statul Zhou, sabia Hu a suveranului Zhuang din statul Chu, săbiile Ganjiang, Moye, Juque și Bilü ale regelui Helü din statul Wu au fost săbii strașnice în vremurile străvechi, dar dacă nu ar fi fost ascuțite pe piatră, niciodată nu ar fi avut tăiș și dacă nu ar fi fost mînuite de oameni puternici, niciodată nu ar fi sfîrtecat nimic. Hualiu, Qiji, Xianli, Lu'er au fost cai iscusiți în vremurile străvechi, dar dacă n-ar fi fost struniți de zăbală și căpăstru, de forța biciului și bățului și n-ar fi fost ținuți în frîu de Zao Fu[13], ei în veci n-ar fi putut străbate o mie de li[14] într-o singură zi.

La fel se întîmplă cu omul. Oricît de minunate ar fi simțămintele și calitățile sale, oricît de iute ar fi mintea sa, el trebui să caute un maestru virtuos care să-l formeze și un bun prieten care să-l însoțească. De are un bun maestru care îl formează, atunci el va auzi de Calea lui Yao, Shun, Yu și Tang[15]. De are prieteni buni cu care să se însoțească, atunci va vedea în jurul său numai un comportament plin de loialitate, încredere, respect și politețe. Pe nesimțite, el din zi în zi va înțelege tot mai mult omenia și dreptatea, iar mediul îl va fi făcut să fie astfel. Dar dacă el se adună laolaltă cu oameni răi, atunci va auzi numai minciuni, vorbe înșelătoare și va vedea un comportament sub semnul dezmățului, răului, lăcomiei. Pe nesimțite, el va fi amenințat de pedepsele cele mai aspre, iar mediul îl va fi făcut să fie astfel. Tradiția spune: "Dacă nu-ți cunoști fiul, privește-i prietenii; dacă nu-ți cunoști suveranul, privește-i suita." Mediul este totul! Mediul este totul!
N O T E


[1] "Lumea Subcerească" este o sintagmă folosită în mod curent in textele clasice pentru a desemna lumea oamenilor.

[2] Cf. nota 16 de la secțiunea anterioară.

[3] Cf. nota 10 de la secțiunea anterioară.

[4] Cf. nota 17 de la secțiunea anterioară.

[5] Banditul Zhi era originar din statul Lu din Perioada Primăvara și Toamna (722 ~ 481 a. Chr.). Se spune că prenumele său era Zhi. El conducea o bandă de nouă mii de oameni împreună cu care cutreiera prin stat jefuindu-i pe seniori. Cf. Ciyuan, p. 1187.

[6] Legenda spune ca Yu, cunoscut și sub numele de Xia Yu, este întemeietorul dinastiei Xia. Era nepotul suveranului Zhuanxu; numele de familie era Si, porecla - Yu. În timpul domniei împăratului Yao, tatăl său, Gun, a fost desemnat să stăvilească puhoaiele. Shun, urmașul lui Yao, l-a înlăturat pe Gun pentru că nu și-a îndeplinit misiunea și l-a numit pe Yu în locul lui. După mai bine de zece ani de trudă, Yu a domolit potopul. Shun a abdicat în favoarea lui, iar Yu a domnit opt ani. Cf. Ciyuan, p. 350.

[7] Zengzi era discipolul lui Confucius, care a trăit între anii 505 și 435 a. Chr., în localitatea Wucheng din statul Lu. Numele său era Can, iar supranumele Zi Yu. Despre Zengzi se amintește adeseori în Analectele lui Confucius. Cf. Ciyuan, p. 794.

[8] Min Ziqian era tot discipolul lui Confucius. Numele său era Sun, supranumele - Ziqian, iar de loc era din statul Lu. Cf. Ciyuan, p. 1761.

[9] Despre Xiao Yi se știe că era un fiu virtuos al regelui Gao Zong din dinastia Yin.

[10] Qi este numele unui stat care s-a dezvoltat din feuda pe care regele Wu i-a acordat-o lui Tai Gong Wang după întemeierea dinastiei Zhou de Apus. În Perioada Regatelor Combatante, statul Qi a devenit una dintre cele șapte puteri. Statul Lu la rîndul lui s-a dezvoltat din feuda pe care regele Wu i-a acordat-o fiului sau mai mic, Zhou Gongdan. În Perioada Regatelor Combatante, statul Lu a fost distrus de statul Chu. Cf. Ciyuan, p. 1958, 1908.

[11] Se pare ca aceasta ar fi o zicală mai veche.

[12] În tradiția gîndirii chineze se face o disociere între natura umană, xing și simțăminte, qing. Natura umană este ceea ce omul dobîndește prin naștere, datul său natural (de altfel și grafia este foarte sugestivă, hieroglifa xing fiind compusă din radicalul "inimă" și hieroglifa sheng - "a naște"). Natura umană poate fi de trei feluri, raportată la trei nivele ale evoluției omului: superioară (o natură bună shan xing), inferioară (o natură rea - e xing) și o natură medie (ce poate atît să se îmbunătățească, cît și să decadă). Desavîrșirea naturii umane se realizează prin acțiunea riturilor, încrederii, dreptății, înțelepciunii. Simțămintele umane, qing, sînt de șapte feluri: bucurie, furie, îndurerare, tristețe, dragoste, ură, dorință. Aceste simțăminte pot fi mai puternice sau mai slabe, dar omul trebuie să acționeze pentru armonizarea lor. Simțămintele provin din natura umană și sînt privite ca un atribut al ei. Pozițiile filozofilor în ceea ce privește natura umană sînt diferite: Mengzi susține că "Natura umană este bună" (ren zhi xing shan), în timp ce Xunzi are o poziție opusă - "Natura umană este rea" (ren zhi xing e). O poziție mai moderată este adoptată de către Yang Zhu, filozof din Perioada Regatelor Combatante, care susține că "Natura umană este un amestec de bine și rău" (Ren zhi xing, shan e hun).

[13] Zao Fu era un vizitiu strălucit din timpul dinastiei Zhou de Apus (1066 ~ 771 a. Chr.). Fiind vizitiul Regelui Mu, odată a plecat cu acesta într-o călătorie. Zao Fu mîna caii atît de bine, încît ei au parcurs o mie de li. Regelui i-a plăcut foarte mult priceperea lui Zao Fu, iar la întoarcere i-a dăruit cetatea Zhao, de unde acesta a primit și numele de Zhao. Cf. Ciyuan, p. 1667.

[14] Li este o unitate de lungime, echivalentă cu cinci sute de metri.

[15] Cf. nota 29 de la secțiunea anterioară.
mailto: chinesestudies@lycos.com

© 2001, by Sempre Publishers