Lumea chineză

Revista română de cultură chineză

Volumul 1 Numărul 1 Martie 2001

Cuprins Articolele în limba engleză Articolul următor Pagina lingvisticii chineze Pagina Editurii Sempre


Textul de față, operă a lui Jia Yi (cca. -200 ~ cca. -168), cunoscut politician, literat și filozof de la începutul dinastiei Han, este destul de puțin tipic pentru ceea ce avea să fie specia rapsodiei mai tîrziu, mai ales datorită caracterului său confesiv și neorientat către descrieri de amploare sau laude meșteșugit adresate patronilor politici și literari. De o pronunțată inspirație daoistă, preluînd direct sau parafrazînd numeroase pasaje din texte precum Daodejing, Zhuangzi și mai ales Heguanzi, rapsodia lui Jia se înscrie și în extrem de temeinica tradiție a textelor exilului începută odată cu Qu Yuan.
Rapsodia s-a păstrat în Wenxuan, 13, precum și în biografia lui Jia Yi din Shiji și în cea din Hanshu. Varianta folosită pentru traducere este cea din Shiji (Zhonghua shuju, Beijing, 1959). Au fost consultate și glosele lui Sun Lüyi et al. (Zhongguo gudai wenxue zuopin xuan, Beijing daxue chubanshe, Beijing, 1983, pp. 130-133). De asemenea au fost consultate și echivalările lui Burton Watson (Early Chinese Literature, Columbia University Press, New York, 1962, pp. 255-258), David Knechtges (Wenxuan, vol. 3, Princeton University Press, 1996, pp. 40-49), James Rober Hightower (in Victor H. Mair, ed., The Columbia Anthology of Traditional Chinese Literature, Columbia University Press, New York, 1994, pp. 389-392) și Yang Xianyi și Gladys Yang (Poetry and Prose of the Han, Wei and Six Dynasties, Panda Books, Beijing, 1986, pp. 11-14).Jia Yi: Rapsodia despre buhă
Traducere de Dinu LucaJia Yi îi era mare tutore Regelui de Changsha[1] de trei ani cînd, (într-o zi), o bufniță i-a intrat în zbor în casă și s-a oprit pe colțul locului său. Cei din Chu numesc bufnița "buhă". Jia Yi fusese surghiunit să-și ducă traiul la Changsha: Changsha este un loc jos și umed și el însuși socotea că nu mai are mult de trăit, așa că s-a întristat și s-a mîhnit (de această întîmplare) și apoi a făcut o rapsodie pentru a se alina. Iată rostirea acesteia:

În anul chan e,[2]
în luna a patra, prima a verii,
în ziua gengzi,[3] la apusul soarelui,
o buhă s-a oprit la mine acasă
și s-a pus pe colțul locului meu,
la înfățișare cu totul senină și-n largul ei.
O făptură ciudată să vină să stea -
mirat am fost de pricina-aceasta,
am deschis oracol să aflu răspuns,
iar formula a grăit potrivirea spunînd:
"Pasăre sălbatică de-ți intră-n sălaș,
stăpînul în scurt va avea alt lăcaș."
Am întrebat-o pe buhă:
"Unde lăcaș?
De-augurii sînt buni, dă-mi știre;
de-s răi, dă glas nenorocirii;
de-i potrivire iute, de-i potrivire-nceată,
grăiește-mi cînd e să vină clipa."
Buha a oftat atunci îndelung,
și-a ridicat capul, a bătut din aripi,
și cum din gură nu putea să rostească,
voie cer să spun ce-avea-n cuget:
"Cele zece mii de lucruri se prefac, se preschimbă,
cu-adevărat făr' de stare și făr' de oprire,
se schimbă-nvîrtindu-se, mereu curgînd,
din nou împingîndu-se, iar întorcînd:
formele și suflările se rotesc și-și urmează,
metamorfozîndu-se-n prefacere și-n schimbare.
Adîncă, subtilă, fără de capăt,
cum oare să fie (schimbarea) cuprinsă-n cuvinte?
Năpasta-n fericire își găsește-ascunziș,
fericirea în năpasta își are temeiul;[4]
mîhnirea și bucuria se strîng laolaltă la (aceeași) poartă,
răul și bunul augur sălășluiesc pe același tărîm.
Țara Wu era mare și puternică,
dar Fu Chai a fost înfrînt;
Yue s-a oprit la Kuaiji,
dar Gou Jian a devenit stăpîn peste lume;[5]
Li Si a umblat pîn-a dobîndit împlinire,
dar în cele din urma în mare chin a sfîrșit;[6]
Fu Yue a fost pus în frînghii
dar apoi i-a devenit mare dregător lui Wuding:[7]
așadar năpasta și fericirea
cu ce-s diferite de firele-n doi și-n trei împletite?
De soartă nimic nu se poate spune:
cine îi știe ei hotarul din urmă?
Cînd apa-i tulburată, vijelioasă se face,
cînd săgeata-i aruncată, departe ajunge:
cele zece mii de lucruri se-nvîrt, se apasă,
se zguduie, se scutură, unul pe altul rotindu-se,
nori ce se-adună, ploaie de cade,
încîlcite, încurcate, învălmășindu-se laolaltă.
Roata olarului împrăștie făpturile,
fără sfîrșit și fără hotare;
Cerul nu poate fi cuprins în cugetare,
Dao nu poate fi cuprins în urzeala de planuri:
devreme, tîrziu, soarta tot este,
cum oare să-i știm sorocul?
Mai mult,
Cerul și pămîntul sînt un cuptor,
cel ce făurește și transformă e meșterul,
Yin și Yang sînt cărbunele,
iar cele zece mii de lucruri - arama:
în unire, împrăștiere, pieire, ivire,
cum oare să se afle vreo regulă-eternă?
Cele o mie de schimbări, cele zece mii de prefaceri,
nici nu încep să-și atingă sfîrșitul.
Deodată dacă ai fost făcut om -
cum oare să merite strîns să păstrezi (forma aceasta)?
Să fii preschimbat în altă făptură -
cum oare să merite asta neliniște?
Cel cu puțină înțelepciune cu sine-i părtinitor,
pe ceilalți micșorînd, pe el punînd preț;
omul ce pricepe contemplă în mare
și orice făptură e voitor să devină.
Omul cel lacom urmărește-ntrutotul averea,
cavalerul viteaz urmărește-ntrutotul renumele,
ambițiosul moare pentru putere,
iar mulțimea celor de rînd caută (doar) viața.
Cei ce se lasă vrăjiți sau apăsați (de lucruri)
grăbesc întruna ba spre-apus, ba spre răsărit;
omul măreț nu se-ndoaie,
nenumăratele schimbări îi sînt toate totuna.
Omul nătîng e legat de obiceiuri,
și e prins, ca-n pușcărie băgat;
omul desăvîrșit lasă deoparte făpturile
și doar cu Dao stă laolaltă.
Mulțimea de oameni e încîlcită, zăpăcită,
cu cele ce le plac și urăsc strînse-n cuget;
omul adevărat e liniștit, nemișcat,
și doar cu Dao laolaltă se-oprește.
El lasă înțelepciunea, își lasă și forma,
îndepărtat de toate, pe sine se pierde:
gol, spațios, absent, pierdut,
laolaltă cu Dao în zbor se înalță.
Urmînd curgerea, el astfel înaintează,
iar de-ajunge la vreun ostrov, se oprește:
trupul și-l lasă, sorții se-ncredințează,
și părtinire de sine nu are.
Viața lui se aseamănă cu-o plutire,
moartea-i se aseamănă cu o odihnă:
netulburat, precum nemișcarea unui izvor adînc,
în plutire, asemenea unei bărci nelegate;
din faptul că-i viu nu-și face comoară,
doar plutește, hrănindu-și vidul.
Omul înzestrat cu Putere de nimic nu-i legat,
și cunoscînd soarta, nu se-ntristează:
mărunțișurile toate, neînsemnatele trebi
cum oare să merite îndoială?"N O T E


[1]Changsha era pe vremea aceea un teritoriu administrat de un membru al casei imperiale purtînd titulatura de rege și acoperea și o parte din vechiul regat sudic Chu.

[2]-173.

[3]Identificată ca 1 iunie -173.

[4]Cf. Laozi 58, Heguanzi 12. E greu de spus dacă avem de-a face cu un citat sau cu o formulare proverbială comună. Și următoarele rînduri apar în formulări asemănătoare sau identice în Heguanzi.

[5]În războiul dintre statele Wu și Yue, trupele Wu, conduse de Fu Chai, păreau a fi învingătoare. Gou Jian, regele din Yue, a revenit însă și a cucerit Wu, în -473.

[6]Li Si, principal ministru al unificatorului Chinei, împăratul Qin Shihuangdi, era originar din statul Chu, dar a trebuit să meargă în Qin pentru a cunoaște mărirea. A murit asasinat în -208.

[7]Wuding este unul din regii dinastiei Shang (sec. -16 ~ sec. -11).
mailto: chinesestudies@lycos.com

© 2001, by Sempre Publishers