Lumea chineză

Revista română de cultură chineză

Volumul 1 Numărul 1 Martie 2001

Cuprins Articolele în limba engleză Articolul următor Pagina lingvisticii chineze Pagina Editurii Sempre


Profesoară la Institutul Național de Limbi și Civilizații Orientale, Anne Cheng este unul dintre cei mai însemnați sinologi contemporani. A publicat la Seuil o traducere a Analectelor lui Confucius și la College de France un Studiu asupra confucianismului din Han. Generoasă ofertă făcută nu numai cititorului specialist, ci și celui nefamiliarizat cu această tradiție intelectuală, Istoria gîndirii chineze este o excelentă sinteză care începe cu perioada arhaică și ajunge la timpurile moderne. Sînt remarcabile erudiția și strategia specială a autoarei, care știe "să lase textele să vorbească".
Varianta folosită pentru traducere este Anne Cheng, Histoire de la pensée chinoise, Ed. du Seuil, 1997.Anne Cheng: Istoria gîndirii chineze. Capitolul 2: Pariul lui Confucius - Omul
Traducere de Florentina VișanÎn secolul al VIII-lea a. Chr., în perioada Primăvara și Toamna, cînd începe declinul dinastiei Zhou, întrebarea insistentă care începe să submineze temeiurile credințelor și valorilor nu este atît de a se ști cum de s-a putut nărui casa regală, ci cum de a dat voie Cerul unei dinastii în declin să păstreze atîta vreme tronul. Pierderea prestigiului de către suveranul aflat pe tron avea drept consecință directă pierderea prestigiului de către instanța supremă care îi era chezășie, fapt ce a avut mai ales ca efect trezirea gîndirii filozofice. Ca și în Grecia antică, cînd Platon se confruntă cu dezintegrarea vechii instituții grecești care era cetatea, și în acest caz, gîndirea lui Confucius se explică în mare măsură prin zdruncinarea ordinii politice și a unei anumite concepții despre lume:

Confucius spune: "Cînd în lume există noima lui Dao, Fiul Cerului stabilește Riturile, Muzica și campaniile militare. Cînd în lume lipsește respectul de Lege și de Dreptate, nobilul vasal și Riturile și Muzica stabilește. Cînd seniorul nobil răspunde astfel de toate, domnia lui rar atinge zece generații fără a fi răsturnată. Cînd marii nobili sînt cei care iau hotărîrile importante, domnia rezistă cel mult cinci generații pînă e înlăturată. Cînd dregătorul din slujba nobililor ia hotărîrile, puterea are cel mult trei generații de rezistat. Dacă în lume există Noima lui Dao, guvernarea și toate răspunderile ei nu sînt pe seama supușilor lăsate. Dacă în lume Noima lui Dao domnește, încrezător, poporul ascultă și nu cîrtește."[1]

"Cazul" Confucius

Confucius este mai mult decît un simplu om sau un gînditor, el este chiar mai mult decît o școală de gîndire, el reprezintă un adevărat fenomen cultural care se confundă cu destinul întregii civilizații chineze. Acest fenomen, apărut în secolul al V-lea a. Chr., s-a menținut timp de două mii cinci sute de ani și durează încă și astăzi, după ce a suferit nenumărate transformări și a supraviețuit multor vicisitudini.

Dacă Confucius este unul dintre rarele nume ce transpar în cultura generală privitoare la China și dacă el a devenit o figură a culturii universale precum Buddha, Socrate, Hristos sau Marx, este pentru că odată cu el se petrece ceva decisiv, are loc un "salt" calitativ, nu numai în istoria culturii chineze ci și în reflecția omului asupra omului. Confucius marchează în China marea deschidere filozofică care se produce paralel în trei alte mari civilizații ale "evului axial", ale primului mileniu dinaintea erei creștine: lumea greacă, cea ebraică și cea indiană. Ca și în cazul lui Buddha sau al gînditorilor presocratici, iluștrii săi contemporani, avem sentimentul că odată cu Confucius zarurile sînt aruncate: de-acum înainte destinul gîndirii chineze este trasat în linii mari și va fi imposibil ulterior să gîndești altfel decît situîndu-te în raport cu această figură fondatoare.

Dar această notorietate a lui Confucius rămîne totuși paradoxală: spre deosebire de contemporanii săi indieni sau greci, Confucius nu este nici un filozof aflat la originea unui sistem de gîndire, nici întemeietorul unei spiritualități sau al unei religii. La prima abordare, gîndirea sa pare mai degrabă terre à terre, învățătura sa făcută din truisme, și el însuși nu era departe de a-și considera propria viață un eșec. Cum se explică așadar statura sa excepțională? Fără îndoială prin faptul că el l-a fasonat pe omul chinez pentru o perioadă de peste două mii de ani, dar, și mai mult, prin faptul că el este cel care a propus pentru prima dată o concepție etică a omului în integralitatea și universalitatea lui.

Personajul

După cum se știe, numele "Confucius" este latinizarea, realizată de iezuiții misionari aflați în China începînd din secolul al XVI-lea, a apelativului chinezesc Kongfuzi (Maestrul Kong). Cele cîteva informații biografice pe care le posedăm sînt furnizate de lucrări mult posterioare lui.[2] Dar într-o cărticică, intitulată Analecte[3], și compilată pe baza notelor discipolilor săi și ale discipolilor acestora, vorbele Maestrului sînt redate în discursul direct. Este mărturia cea mai vie, ajunsă pînă la noi, a personalității și învățăturii sale și o constantă sursă de inspirație pentru cultura chineză.

Conform datelor tradiționale (551 ~ 469 a. Chr.), Confucius ar fi trăit pînă la vîrsta de șaptezeci și doi de ani și de aceea este întotdeauna reprezentat sub trăsăturile auguste ale unui bătrîn plin de înțelepciune. Era originar din mica feudă vasală Lu (în actuala provincie Shandong), leagăn al culturii ritualiste antice și strîns legată - prin rudenie și poziție geografică - de casa regală Zhou, ceea ce explică atașamentul profund al lui Confucius pentru această dinastie și valorile ei. Deși pare să fi fost de ascendență aristocratică, Confucius face aluzie în Analecte la o tinerețe de condiție modestă. Prin originile sale sociale, Confucius era reprezentativ pentru o categorie socială în devenire, situată între nobilimea războinică și poporul de țărani și meșteșugari, ai cărei membri, numiți shi, cu competențe în diverse domenii și mai ales în cel al culturii, vor sfîrși prin a forma binecunoscuta clasă a cărturarilor-funcționari din timpul Chinei imperiale.[4] Astfel, el a fost de timpuriu angrenat în viața politică din Lu, fiind mai întîi însărcinat cu diverse responsabilități administrative subalterne și apoi numit ministru al justiției.

După cum spune legenda, Confucius și-ar fi părăsit locul natal în semn de dezaprobare față de proasta guvernare a suveranului său. În jurul vîrstei de cincizeci de ani, el renunță de altfel definitiv la cariera politică, înțelegînd că aceasta n-ar putea fi făcută decît din compromisuri cu suverani ce pierduseră înțelegerea mandatului ceresc. În numele unui asemenea mandat pe care este convins că l-a primit direct de la Cer, el pornește în căutarea Căii într-un periplu de circa doisprezece ani prin diversele principate chineze. Dezamăgit de propriul său suveran, el va încerca să-și ofere serviciile și sfaturile altor prinți, fără însă prea mare succes. Confucius este cunoscut printre contemporanii săi ca "cel ce se încăpățînează să salveze omenirea, știind că se străduiește degeaba."[5]

După vîrsta de șaizeci de ani, Confucius se reîntoarce în Lu, unde își petrece ultimii ani de viață dînd învățături unor discipoli din ce în ce mai numeroși. Conform tradiției, în această perioadă el ar fi compus sau cel puțin remaniat textele care-i sînt atribuite și care îmbracă, din acest motiv, un caracter canonic. De fapt, acestea existau deja în vremea lui Confucius, care s-a servit de ele pentru învățăturile sale și, fără îndoială, le-a refăcut și reinterpretat în felul lui, într-o optică mai ales etică și didactică.

"La cincisprezece ani, m-am așternut pe învățat"

În Analecte se face auzită pentru prima dată în istoria Chinei vocea cuiva care vorbește în propriul său nume, la persoana întîi, căpătînd astfel dimensiunea unui adevărat autor. De la bun început și în mod hotărît, vorbele lui Confucius sînt axate asupra omului și noțiunii de omenesc - miza centrală a acestei deveniri filozofice. Trei "poli" se degajează ca esențiali în articularea învățăturii sale: învățarea, calitatea de om și spiritul ritual.

Despre ce este vorba, la urma urmei, în Analecte? În aceste frînturi de conversații dezlînate, este imposibil să se întrevadă un sistem sau măcar subiecte și teme tratate în mod dezvoltat, și totuși din ele se degajă impresia clară că Confucius a vrut să transmită un mesaj foarte precis. Este vorba de fapt de felul în care devii o ființă umană completă. Este o carte plină de viață, o carte a vieții chiar, ale cărei etape ne sînt arătate de Maestru:

La 15 ani m-am așternut cu toată voința pe învățat. La 30, crezul meu era deja întemeiat. La 40, de îndoieli m-am lepădat. La 50, Datul Cerului am aflat. La 60 de ani, ceea ce auzeam, de eram încunoștințat, înțelegeam. La 70, fără să încalc Regula, dorințele inimii mi le urmam.[6]

Confucius a fost înainte de toate un maestru și întreaga sa gîndire este conținută în învățătura sa. La început se află "învățarea", al cărui loc central pe care îl ocupă la Confucius corespunde convingerii sale intime că natura umană este eminamente perfectibilă: omul - orice om - se definește ca o ființă capabilă să se amelioreze, să se perfecționeze la nesfîrșit. Pentru întîia oară în cultura aristocratică puternic structurată în caste și clanuri, ființa umană este privită în întregul ei - Maestrul nu spune oare: "Învățătura mea este pentru toți, fără osebire"[7]? Se poate vorbi astfel de un pariu universal și de un optimism funciar cu privire la om, chiar dacă Confucius nu merge pînă la a afirma în mod explicit, așa cum o va face mai tîrziu Mencius, că natura omenească este bună.

"Învățătura" est subiectul celei dintîi fraze din Analecte:

Cel ce învățînd revede din cînd în cînd cele învățate, nu are astfel de bucurie parte? Ca atunci cînd îi revine un prieten de departe, căci nu-i oare, reîntîlnindu-l, deplină bucuria ce-o-împarte? Și dacă, neprețuit de ceilalți după merit, supărarea de a nu fi recunoscut nu-i dă totuși ghes, nu înseamnă că-i între semeni Om Nobil, Om Ales?

Confucius nu începe printr-o îndoctrinare oarecare, ci prin hotărîrea de a învăța, luată de ființa umană care pornește pe drumul existenței. Nu este vorba atît de un demers intelectual, cît de o experiență de viață. În fapt, nu există ruptură între ele, între viața spiritului și cea a corpului, între teorie și practică, procesul gîndirii și al cunoașterii angrenînd întreaga ființă. Învățarea este o experiență care se practică, care se împărtășește celuilalt și care este izvor de bucurie în ea însăși și pentru ea însăși. Într-un loc, Confucius spune că: "Cei vechi învățau pentru ei înșiși și nu pentru alții", în sensul că nu căutau nici prestigiu și nici apreciere. Învățarea își găsește deci justificarea în sine și implică acceptarea de a rămîne necunoscut de ceilalți fără să te deranjeze acest lucru. E vorba de a învăța nu pentru ceilalți, ci pe lîngă ceilalți. În orice situație există acest prilej, căci în primul rînd înveți în schimbul cu celălalt:

Maestrul spune: "Cînd mă însoțesc cu alți doi tovarăși la drum, trebuie să fie unul de la care să am ce învăța. Aleg de la el ce e bun și-l urmez, iar din ceea ce e rău învăț cum să mă pot eu însumi îndrepta." (7.21.)

Educația, în opinia lui Confucius, n-ar putea fi deci ceva pur livresc. Desigur, predarea ei se bazează în mare parte pe studierea textelor vechi, dar ceea ce contează nu este atît o cunoaștere de ordin teoretic care are valoare prin ea însăși și pentru ea însăși, cît scopul său concret și practic. Important este deci de "a ști cum" mai degrabă decît "a ști ce", cunoașterea constînd mai mult în dezvoltarea unei aptitudini decît în însușirea unui conținut intelectual:

Maestrul spune: "Unuia care știe să recite cele Trei sute de poeme din Cartea Stihurilor îi dai pe mînă guvernarea regatului și el nu e la înălțime. Sau ca sol la barbari îl trimiți și el nu face față misiunii. Despre un asemenea om poți spune că la atîta învățătură faptele nu-i sînt deloc pe măsură."[8] (13.5.)
Maestrul spune: "Dacă e vorba de wen - știința de carte, sînt ca alții probabil la fel. Cît privește antrenarea trupului ce trebuie s-o facă Omul ales, nu am atins încă acest țel." (7.32)
Maestrul spune: "Am eu oare cunoașterea dată? Nu, nu o am! Dacă vine să mă întrebe ceva vreun sătean, în primul moment, de înțelepciune mă simt ca golit. Caut apoi să întorc pe o parte și alta întrebarea, să-i deslușesc tîlcul și, pînă la urmă, să-i dau un răspuns lămurit." (9.8.)

Pe cei care sînt la început de drum, Confucius îi sfătuiește să învețe mai întîi să se poarte și apoi pur și simplu să învețe:

Maestrul spune: "Un tînăr învățăcel trebuie mai întîi în familie să-și asculte părinții și apoi în afară să-și respecte mai marii. Să fie cumpătat în ceea ce promite și cuvîntul dat să și-l ție. Să-i iubească pe toți, dar doar cei virtuoși apropiați să-i fie. Dacă astfel comportîndu-se puterile nu i-au secat, poate să vină să se apuce de cele cuvenite de studiat." (1.6.)

Scopul practic al educației este de a forma un om capabil pe plan politic, de a servi comunitatea și, în același timp, pe plan moral, de a deveni un "Om ales", cele două planuri fiind un singur tot deoarece a-ți servi principele este același lucru cu a-ți servi părintele. Într-o vreme cînd educația constituie privilegiul unei elite, Confucius afirmă că un astfel de privilegiu trebuie apreciat la justa sa valoare și îmbinat cu simțul responsabilităților. Departe de a vrea să bulverseze ordinea ierarhică - de exemplu predicînd educația ca mijloc al ascensiunii sociale, chiar dacă aceasta ar trebui să devină un proces inevitabil de-a lungul perioadei preimperiale - Confucius, din contră, o întărește, insuflîndu-i însă un sens moral: responsabilitatea membrilor elitei educate este tocmai de a-i guverna pe ceilalți pentru binele lor. Astfel se schițează, de la bun început, destinul "politic" (în sens larg) al omului educat care, în loc să stea deoparte pentru a îndeplini mai bine rolul de conștiință critică, se simte dimpotrivă obligat să se angajeze în procesul de armonizare a comunității omenești.

A învăța înseamnă a învăța să fii om

Un termen care apare foarte frecvent în Analecte este acela de junzi (literal "fiu de nobil"), care în textele vechi desemnează în general orice membru al înaltei nobilimi, dar care, în limbajul lui Confucius, capătă un sens nou, "calitatea" de om nobil nemaifiind determinată exclusiv de naștere, ci depinzînd totodată și mai ales de valoarea sa ca ființă umană desăvîrșită. Elevarea nu mai este dată doar de naștere și de rangul social, ci mai degrabă de valoarea morală. Junzi este deci "omul ales" sau "omul de bine", în opoziție cu xiaoren, "omul mic" în sens moral sau "omul de rînd". Această opoziție care revine ca un leitmotiv în Analecte, chiar dacă la Confucius îmbracă un sens mai mult moral decît social, arată limpede o continuitate în conștiința proprie a nobililor junzi de a forma o elită:

Omul ales înțelege totul întru a tuturor dreptate. Omul de rînd doar propriului folos îi face parte. (4.16.)
Omul superior este nepărtinitor, caută să cuprindă tot fără strîmbătate. Cel inferior e aplecat doar spre dreptatea lui, nu vede din întreg decît o parte. (2.14.)

Marea problemă a învățării este deci de a deveni "om ales". După cum spune un mare gînditor confucianist din secolul al XI-lea, "a învăța înseamnă să înveți să faci din tine o ființă umană" [9]. Mai limpede de atît nu se poate spune: să fii om este ceva care se învață, iar acest lucru constituie un scop în sine. Aceasta este valoarea supremă și nu există alta mai înaltă. Ca toți gînditorii chinezi, Confucius pleacă de la o constatare foarte simplă, aflată la îndemîna oricui: "umanitatea" noastră nu este un dat, ea se construiește și se țese prin schimburile dintre ființe și prin căutarea unei armonii comune. Întreaga istorie umană ca și experiența noastră individuală demonstrează fără tăgadă că nu sîntem niciodată oameni îndeajuns și că nu vom ajunge niciodată să fim mai mult.

Ce înseamnă să fii om (ren)

Din nou, avem de-a face aici cu un termen prezent deja în textele vechi (care evocă cel mai adesea mărinimia unui înalt personaj), dar căruia Confucius îi dă un sens și un conținut nou. Se poate spune că ren este marea idee nouă a lui Confucius, cristalizarea pariului pus de el pe om. Caracterul ren este compus din radicalul "om" (care se pronunță tot ren) și din semnul "doi": se poate vedea aici omul care nu devine uman decît în relația sa cu un altul. În cîmpul relațional deschis de însăși grafia acestui termen, eul n-ar putea fi conceput ca o entitate izolată de altele, retrasă în interioritatea sa, ci mai degrabă ca punct de convergență al schimburilor interpersonale. Un mare exeget din secolul al II-lea p. Chr. definește ren ca fiind "grija pe care o au oamenii unii pentru alții datorită faptului că trăiesc împreună".[10]

Termenul ren, pe care îl vom traduce, din lipsă de ceva mai potrivit, prin "calitatea de om" sau "simțul omenescului", este ceea ce de la bun început îl constituie pe om ca ființă morală în rețeaua relațiilor sale cu un altul, a cărei complexitate totuși armonioasă este conformă cu imaginea universului însuși. Astfel, scopul gîndirii morale n-ar fi aflarea celei mai nimerite modalități de a instaura o relație convenabilă între indivizi; dimpotrivă, legătura morală este primordială, căci ea întemeiază și constituie natura oricărei ființe omenești.

Ren pare să fie o valoare pe care Confucius o plasează foarte sus, atît de sus încît practic nu o recunoaște nimănui (și mai ales lui însuși), poate cel mult doar sfinților mitici ai antichității. În același timp, el spune că ren se află foarte aproape de om:

Este ren - idealul Virtuții atît de îndepărtat? Ajunge să doresc să-l ating și-l simt deja apropiat! (7.29.)

Ren nu definește un ideal fix și stereotip de perfecțiune căruia ar trebui să te conformezi, ci pornește mai degrabă de la o necesitate internă, de la o ordine intrinsecă a lucrurilor în care trebuie să te reinstalezi. Este vorba mai puțin de un ideal de realizat cît mai degrabă de un pol către care trebuie să tinzi la nesfîrșit:

Zi Gong întreabă: "Maestre, de unul care aduce poporului bunăstare și este a țării salvare, ce spuneți despre el? Spuneți că are Omenie?"
Maestrul spune: "Acela e mai mult decît Omenos, e înțelept. Chiar împărații Yao sau Shun cu greu l-ar putea egala!" (6.30.)
Maestrul spune: "Cum aș putea îndrăzni să mă socotesc un Înțelept și să spun că am atins Omenia? Pot doar să mă mîndresc că plin de rîvnă tind spre acest țel și pe ceilalți neostenit îi instruiesc. Doar atîta." (7.33.)

Deși Confucius vorbește în permanență de ren,[11] el se ferește să-i dea o definiție explicită și, din această cauză, limitativă. La întrebările învățăceilor săi, el răspunde prin nuanțări succesive și, ca orice bun maestru, în funcție de interlocutorul pe care îl are în față.[12] Discipolului Fan Chi îi răspunde: "Ren înseamnă să-l iubești pe celălalt" (XII, 22). Adesea s-a dorit să se vadă în această frază, mai ales odată cu sosirea misionarilor, o apropiere posibilă de agapè-ul creștin, uitîndu-se că, departe de a face referință la o sursă divină, iubirea de care vorbește Confucius este cu totul omenească, înrădăcinată în dimensiunea afectivă și emoțională a omului, și într-o relație de reciprocitate. Discipolilor săi care îl întreabă dacă există vreo vorbă care să poată îndruma comportarea cuiva pe tot timpul vieții, Maestrul le răspunde:

Poate Shu - Reciprocitatea, adică să nu faci altuia ceea ce ție însuți să ți se facă nu ți-ar plăcea. (15.24.)

Cuvîntul shu, a cărui grafie (xin, "inimă", avînd deasupra semnul ru, "a fi la fel cu", element care stabilește echivalența între doi termeni) introduce o relație analogică între inimi, are înțelesul de a-l considera pe celălalt așa cum te consideri pe tine însuți.

Cît despre Virtutea Omeniei, ea se atinge așa: voind să te prețuiești pe tine, înainte pe celălalt îl așează: voind să-ți iei parte din ce ți se cuvine, pe celălalt lasă-l în față; ca să te poți apropia, trebuie să reușești mai întîi a te îndepărta. Aceasta este calea de a atinge Omenia. (6.30.)

Această bunătate față de celălalt, dictată de sensul reciprocității, nu este altceva decît firul conducător care permite înțelegerea lui ren și care dă unitate gîndirii Maestrului:

Maestrul spune: "(Zeng) Shen, Calea mea constă într-un singur lucru totul cuprinzînd." Zeng încuviințează. Maestrul se retrage. Ceilalți discipoli îl întreabă pe Zeng care e tîlcul spuselor sale. Zeng Shen răspunde: "Calea sa înseamnă atît: «Fii credincios ție însuți pe celălalt respectînd." (4.15.)

Totul începe cu sine însuși, în sensul unei exigențe fără limite față de sine (ideograma zhong, a cărei grafie evocă xin, "inima", pe axa sa centrală). Regăsim aici noțiunea de centralitate, în chiar inima reflecției confucianiste despre ceea ce ne face să fim oameni:

Mijlocul neschimbător (zhongyong) este locul superior în care se manifestă Suprema Virtute. (6.29.)

Acest "Mijloc invariabil", ce avea să devină titlul unui text esențial pentru întreaga tradiție chineză,[13] este "bunul suprem" către care tinde orice existență a cărei devenire trece în mod necesar prin schimbare și schimb. Exigență de echilibru, de echitate și de cumpătare care nu cedează niciodată în fața impulsivului, excesivului, interesului imediat, calculului parțial, fanteziei momentului sau cinismului, tot atîtea înclinații care ruinează orice posibilitate de viață sigură și durabilă. În Analecte abundă formulele echilibrate, evocatoare ale "perfectei Măsuri" (XIII, 21), ale "mersului cumpănit" al dansatorului pe sîrmă care, pîndit de primejdie de cum caută un echilibru static, nu și-l poate păstra decît în mișcare:

Maestrul era blînd dar de neclintit, impunea respect celor din jur fără a fi fioros, era ceremonios dar nu și scorțos. (7.37.)
Maestrul spune: "Omul ales să fie generos, dar nu risipitor; să aibă dorințe dar nu nemăsurate; să-i facă pe oameni să muncească, dar fără să-i obijduiască; să se prețuiască pe sine, dar să nu fie plin de mîndrie; să fie temut dar să nu ajungă la tiranie." (20.2.)

Dar în același timp, tocmai prin acest efort asupra ta însuți ești capabil să-ți împrăștii bunătatea asupra celor din jur. Această dublă axă a încordării deschide un cîmp relațional întemeiat pe respect sau pe deferență reciprocă. Trebuie totuși să ne grăbim să precizăm că relația de reciprocitate nu este nicidecum egalitară; ea nu este decît "comportarea celui ce se inspiră, în privința celuilalt, din ceea ce ar aștepta de la sine însuși față de celălalt dacă ar fi în locul celuilalt și celălalt în locul său. Ea nu constă în nici un caz în a-l plasa pe interlocutorul inferior pe același plan cu sine însuși și păstrează integral toate relațiile ierarhiei sociale așa cum sînt ele; dar ea face să vină din inimă, ea interiorizează, printr-o conversie introspectivă a situației celuilalt, toate obligațiile instituționale legate de rangul la care se află situat fiecare."[14]

"Toți cei dintre cele Patru Mări, (Omului ales) frați or să-i fie"

Potențialul nostru de ren nu desemnează numai posibilitatea noastră individuală de a atinge un nivel de omenie din ce în ce mai înalt, dar și rețeaua mereu crescîndă și tot mai complexă a relațiilor noastre umane. Ren se manifestă astfel în virtuți eminamente relaționale, întemeiate pe reciprocitate și solidaritate, a căror importanță reiese din legăturile ierarhice și morale ce caracterizează societatea și comunitățile chineze.

Relația pe care se bazează în natură apartenența oricărui individ la lume sau la o colectivitate umană este cea dintre fiu și tată. De aceea cheia de boltă a ren-ului este pietatea filială (ideograma xiao în care se poate recunoaște elementul "copil"), căci ea reprezintă ilustrarea prin excelență a legăturii de reciprocitate: răspunsul natural al copilului față de iubirea pe care i-o poartă părinții în contextul general al armoniei familiale și al solidarității dintre generații. Răspuns ce nu se poate concretiza decît atunci cînd copilul a ajuns el însuși la vîrsta adultă, în momentul în care părinții au devenit dependenți la rîndul lor, sau chiar și după moartea lor, prin doliul purtat timp de trei ani, durată necesară noului născut pentru a se desprinde de sînul părinților.[15]

Pietatea filială, care poate fi considerată încă vie și semnificativă în vaste zone ale lumii sinizate, stă îndeosebi la baza relației politice dintre principe și supus: așa cum fiul răspunde bunătății părintelui prin pietate, tot așa supușii sau miniștrii răspund bunăvoinței principelui prin credință, care începe, după cum s-a văzut, prin autoexigență. Aceste două relații fundamentale se îmbogățesc cu multe alte tipuri de relații, fie familiale (frate mai mare/frate mai mic, soț/soție), fie sociale (relații de prietenie). Armonia acestor cinci relații considerate fundamentale de către confucianiști este asigurată de relația de încredere (ideograma xin, a cărei grafie evocă omul în deplinătatea cuvîntului său, adecvarea dintre ceea ce spune și ceea ce face). Această integritate care îl face pe om demn de încredere este ea însăși condiția integrării sale în corpul social.

Așa cum sugerează adagiul din Analecte: "Toți cei dintre cele Patru Mări, (Omului ales) frați or să-i fie" (XII, 5), ren este la început un sentiment de bunăvoință și de încredere așa cum există între membrii aceleiași familii, și care se poate propaga din aproape în aproape dacă comunitatea este lărgită la scara unei țări și chiar a omenirii întregi. Această lărgire în cercuri concentrice este evocată în celebrul pasaj cu care începe Marea Învățătură (Daxue)[16], text atribuit discipolului lui Confucius, Zengzi (aprox. 505 ~ 436 a. Chr.):

Calea Dao a Marii Învățături înseamnă să faci să strălucească lumina virtuții, să fii aproape de popor ca de propria-ți familie, și să nu te oprești decît la binele suprem. Să știi unde să te oprești îți îngăduie să te statornicești; odată statornicit, spiritul poate cunoaște odihna; odihna duce la liniște sufletească, liniștea la cugetare, cugetarea te ajută să atingi ținta. Orice lucru are rădăcină și ramuri, orice fapt are un început și un sfîrșit. Cel ce știe ce vine mai înainte și ce vine mai apoi, acela e aproape de Dao.
În vechime, ca să faci să strălucească lumina virtuții peste întreaga fire, începeai prin a-ți pune bună rînduială în țară. Ca să-ți pui rînduială în țară, începeai prin a-ți face ordine în casă. Ca să-ți faci ordine în casă, începeai prin a te desăvîrși pe tine însuți. Ca să te desăvîrșești pe tine însuți, începeai prin a-ți îndrepta inima. Ca să-ți îndrepți inima, începeai prin a-ți adeveri gîndul. Ca să-ți adeverești gîndul, începeai prin a-ți spori știința; și îți sporeai știința iscodind lucrurile.
Doar iscodind lucrurile știința își atinge culmea. Odată atinsă culmea științei, gîndul se adeverește; odată ce e adeverit gîndul, inima se îndreaptă. Doar îndreptîndu-ți inima te desăvîrșești pe tine însuți. Doar desăvîrșindu-te pe tine însuți îți faci ordine în casă; doar făcîndu-ți ordine în casă îți pui rînduială în țară; iar cînd țările sînt orînduite cum se cuvine Liniștea cea Mare cuprinde întreaga fire.
Pentru Fiul Cerului ca și pentru omul de rînd, lucrul cel mai de căpetenie este să se desăvîrșească pe sine. Să lași ce e de căpetenie pe mîna neorînduielii nădăjduind să ocîrmuiești întîmplarea - așa ceva nu se poate. Să lași deoparte ce ți-e drag inimii prețuind ceea ce preț nu are, așa ceva nu s-a mai văzut.

Spiritul ritual

Pentru Confucius, să fii om înseamnă să fii în legătură cu celălalt, legătură percepută ca fiind de natură rituală. Să te comporți uman înseamnă să te comporți ritual:

Yan Hui întreabă ce este Ren - Omenia, Suprema Virtute.
Maestrul răspunde:
"Fiecare pe sine să se supună
Și să se asculte, astfel încît
Să reînvie de la sine Riturile
Asta înseamnă Suprema Virtute.
Cel care reușește măcar o zi să se supună pe sine și să acționeze supus Ritului, acela va fi numit de toți cei de sub Cer Omul de bine. Ca să devii astfel, pe cine altul să te bizui decît pe tine?"
Yan Hui: "Permiteți-mi să întreb ce trebuie făcut anume".
Maestrul spune:
"Fără Rit nu privi,
Fără Rit nu asculta,
Fără Rit nu vorbi,
Fără Rit nu făptui." (12.1.)

Formula devenită celebră: "Fiecare pe sine să se supună și să se asculte, astfel încît să reînvie de la sine Riturile" indică necesitatea unei asceze al cărui scop este să disciplineze tendința spre egocentrism și să interiorizeze ritual umanitatea relațiilor sale cu celălalt. Un alt discipol care vrea să afle și el despre ren primește răspunsul următor:

Odată ieșit pe ușa casei, poartă-te ca și cum ai întîlni un oaspete de seamă. Cînd ai de-a face cu oamenii din popor, poartă-te ca și cum ai oficia o importantă ceremonie. Nu face altuia ce ție însuți să ți se facă nu ți-ar plăcea! Astfel n-o să stîrnești ură la Curte și nici în familiile nobile. (12. 2.)

Aceste două răspunsuri arată clar că, în mintea lui Confucius, ren și spiritul ritual (li) sînt nedisociabile. Acești doi termeni, cel mai frecvent folosiți în Analecte,[17] desemnează de fapt două aspecte ale unuia și același lucru, concepția lui Confucius despre om:

Maestrul spune: "Omul dacă nu e Om superior, cum să poată să se conformeze Riturilor? Omul dacă nu e Om adevărat, cum poate fi prin muzică înălțat ?" (3.3.)

În referințele sale la li Confucius face adesea aluzie la originea religioasă a cuvîntului. Compus din radicalul care reprezintă lucrurile sfinte, căruia vine să i se adauge reprezentarea schematizată a unei fierturi de cereale într-o cupă, li desemnează la origine un vas pentru sacrificii, iar apoi, prin extensie, ritualul sacrificiului. Dar ceea ce îl interesează pe Confucius privitor la acest termen și ceea ce reține din el nu este aspectul pur și simplu religios al jertfei aduse divinității, ci atitudinea rituală a celui care ia parte la jertfă. Atitudine în primul rînd și mai ales interioară, pătrunsă de importanța și solemnitatea actului în curs, care nu face decît să se traducă în afară printr-o comportare formal controlată.

Dimensiunea rituală a umanismului confucianist îi conferă o calitate estetică, nu numai prin frumusețea formală a gestului și rafinamentul subtil al comportamentului, dar și pentru că există aici o etică care își găsește justificarea în ea însăși, în propria sa armonie. De aici asocierea firească a riturilor și a muzicii, expresie a armoniei prin excelență:

Maestrul spune: "Poemele îți dau avînt, Riturile îți fixează locul pe pămînt, iar Muzica te împlinește."[18] (8.8.)

Se va fi înțeles că noțiunea de li nu prea se potrivește cu ideea pe care ne-o facem de obicei despre ritualism ca despre o simplă etichetă, un protocol, pe scurt un ansamblu de atitudini convenționale pur exterioare a căror ilustrare caricaturală - dar extrem de răspîndită - este chinezul care face plecăciuni după plecăciuni. Chiar dacă este permisă calificarea spiritului ritual drept formalistă, este vorba de o formă care, cel puțin în idealul etic confucianist, se confundă total cu sinceritatea intenției. Între frumusețea formei exterioare și cea a intenției interioare acordajul este perfect:

Liu Fang întreabă care este temeiul Riturilor.
Maestrul spune: "Importantă întrebare. În practicarea lor, decît risipă, mai multă reținere. La ceremonia de doliu, mai multă reculeasă durere decît atentă oficiere." (3.4.)

Promovînd marea sa idee nouă a ren-ului pe care îl asociază strîns lui li, Confucius insuflă ultimului termen un sens nou în codul ritual al aristocrației vechi, redus în vremea sa la un cadru vid și la forme lipsite de viață:

Maestrul spune: "Se tot spune: «Riturile, Riturile!» Dar înseamnă ele doar podoabele de jad și mătăsurile? Și se mai spune: «Muzica, Muzica!» Dar înseamnă ea doar să auzi clopotul sau toba și nimic altceva?" (17.11.)

Iată că litera este din nou însuflețită de spirit. Ca și în cazul noțiunilor de junzi (omul de bine) și ren (calitatea de om), Confucius operează în privința termenului li o "alunecare semantică", trecînd de la sensul sacrificial și religios la ideea unei atitudini interiorizate de fiecare, care înseamnă conștiință și respect pentru celălalt și care garantează armonia relațiilor omenești, fie sociale fie politice. Cîmpul de acțiune al riturilor se deplasează de la relațiile dintre omenesc și supranatural către cele care există între oameni. Dar în ciuda acestei alunecări, caracterul sacru al lui li este prezervat în toată plenitudinea și eficacitatea sa: de fapt se face o deplasare a sacrului din domeniul religios propriu-zis către sfera umanului.

Li este deci ceea ce face omenia dintr-un grup uman și din fiecare om în acest grup. Într-adevăr, sentimentele cele mai instinctive (atracție, repulsie, suferință etc.) nu devin cu adevărat omenești decît atunci cînd oamenii le dau un anumit sens, altfel spus, cînd le ritualizează (acest lucru se observă și în evoluția copiilor după naștere: pentru un copil mic un act capătă sens începînd din momentul în care este ritualizat). În tradiția confucianistă și în genere în cultura chineză, comportamentul ritual constituie chiar criteriul de distingere între om și brută, dar și între ființe civilizate și "barbari", distincție care astfel nu ar ține doar de factori etnici:

Un papagal va putea învăța să vorbească; el nu va putea fi niciodată decît o pasăre. O maimuță va putea învăța să vorbească; ea nu va fi niciodată decît un animal fără rațiune. Dacă un om nu păstrează riturile, deși știe să vorbească, inima lui nu este oare cea a unei ființe lipsite de rațiune? Animalele nu au nici o regulă de bunăcuviință; astfel cerbul și puiul lui se apropie de aceeași cerboaică (pentru a se împerechea). De aceea marii înțelepți care s-au ivit pe lume au formulat regulile buneicuviințe pentru a-i învăța pe oameni și a-i ajuta să se deosebească de animale prin respectarea riturilor.[19]

Există în fine un raport de interacțiune între rituri și semnificația pe care o îmbracă ele pentru fiecare individ: aceasta este "simțul dreptății" (yi) de care vorbește Confucius. Yi, cuvînt a cărui grafie comportă elementul wo, "eu", reprezintă investiția personală de sens pe care o aduce fiecare în felul său de a fi în lume și în comunitatea umană, este felul în care fiecare reinterpretează fără încetare tradiția colectivă dîndu-i un sens nou. Tot conținutul noțional al lui yi ca simț al justiției (justiție dar și justețe) - simț pentru ceea ce este adecvat unei situații anume, pentru ceea ce se cuvine să faci în acea situație - concurează la a-l asocia lui li, "actul semnificant" prin excelență. Împreună, spiritul ritual și simțul echității desenează contururile universului etic confucianist. În locul referințelor la transcendență obișnuite în reflecția etică occidentală, găsim aici tradiția, dar este o tradiție care trăiește, se hrănește și se perpetuează fără să se repete, în felul cum o trăiește fiecare.

Misiunea sfîntă a Omului ales

Pentru Confucius, omul are o misiune sfîntă: aceea de a-și înălța tot mai sus propria umanitate. Această misiune primează în fața celorlalte sfinte îndatoriri, inclusiv a celor ce se adresează puterilor divine sau de pe celălalt tărîm:

Maestrul nu vorbea despre lucruri ciudate, despre întîmplări neobișnuite, despre cele ce tulburau ordinea firească, și nici despre duhuri nu-i plăcea să vorbească. (7.20.)
Zi Lu întreabă cum să slujească spiritele pămîntești și pe cele cerești. Maestrul răspunde: "Nu ești în stare să fii de folos oamenilor și te încumeți să slujești spiritelor?" Zi Lu, iar: "Îmi iau din nou inima în dinți și întreb: «Ce-i moartea?»" Maestrul: "N-ai aflat încă ce-i viața și vrei să afli ce-i moartea?" (11.12.)
Fan Chi întreabă ce este Înțelepciunea. Maestrul spune: "Să te dedici poporului, recunoscîndu-i drepturile; față de spirite să fii respectuos, păstrînd astfel distanța; aceasta este Înțelepciunea." (6.22.)

Această ultimă frază ilustrează perfect poziția preconizată de Confucius față de supraomenesc. Sacrul nu mai este atît cultul închinat divinităților cît mai degrabă conștiința morală individuală, fidelitatea neștirbită față de Cale (Dao), izvorul a tot ce e bine. În numele lui Dao, omul ales trebuie să fie gata "a fi neprețuit de ceilalți după merit și a fi nerecunoscut fără ca supărarea să-i dea totuși ghes", așa cum anunță primul paragraf din Analecte, adică gata să renunțe la toate avantajele și semnele exterioare ale reușitei și ale recunoașterii sociale și politice:

Maestrul spune: "Bogăție și onoruri de orice om sînt dorite. Dar nu se bucură de ele dacă nu-s pe Calea Virtuții dobîndite. De sărăcie și decădere orice om se ferește. Dar n-o să scape de ele dacă nu în Virtute trăiește. Dacă Omul ales se lasă de Omenie despărțit, cum va mai ajunge renumit? Omul ales nu se lasă de Omenie îndepărtat nici cît să înghită un dumicat. Nici chiar atunci cînd e de necazuri și deznădejde greu încercat." (4.5.)
Maestrul spune: "Cărturarul se dedică cu toată ființa Căii drepte. Dacă se rușinează de hrana obișnuită și de veșmintele grosolane, atunci nu merită să deslușești cu el tîlcurile înțelepte." (4.9.)

Exigența îl poate duce pe omul ales pînă la sacrificiul propriei vieți:

Maestrul spune: "Cărturarul cu voință și Omul de omenie nu caută să se ferească de moarte sacrificîndu-și Omenia. Mai degrabă își jertfește trupul pentru a-și desăvîrși Virtutea." (15.9.)
Maestrul spune: "Dacă în zori ți se dezvăluie Calea, la asfințit poți să mori." (4.8.)

Confucius subliniază acest caracter sacru al adeziunii la Dao, dîndu-i valoare de "decret ceresc" (tianming), folosind chiar expresia care desemna mandatul dinastic al casei Zhou:

Maestrul spune: "Nimeni nu mă cunoaște"
Zi Gong: "Cum adică, nimeni nu vă cunoaște ?"
Maestrul: "Nu spun că-i pedeapsă cerească și nici pe oameni nu-i învinuiesc. Aici pe pămînt învăț ce-i omenesc, dar în ce-i ceresc tind să mă desăvîrșesc. Poate că doar Cerul mă cunoaște, așa gîndesc." (14.35.)

De mai multe ori amenințat cu moartea în cursul peregrinărilor sale, Confucius declară cu putere că nu se teme de nimic, invocînd "mandatul ceresc", tocmai acela pe care spune că îl va afla la cincizeci de ani.[20]

Portretul prințului ca om ales

Astfel învățătura, calitatea de a fi om și spiritul ritual formează un soi de tripod care stă la baza pariului confucianist: cîtă vreme nu ai învățat să te comporți ritual, nu poți pretinde să fii om întreg. Două pasaje din Analecte, construite aproape paralel, arată caracterul indisociabil al acestor trei poli:

Maestrul spune: "Politețea fără măsura Ritului atinge oboseala. Prudența fără măsura Ritului ajunge să se prefacă în teamă. Curajul nestrunit de Rit atinge nesupunerea. Ca și sinceritatea care, dacă e fără controlul Ritului, poate răni pe cineva." (8.2.)
Maestrul spune: "Să iubești Omenia și să nu iubești Învățătura, asta în prostie poate degenera. Să iubești Inteligența și să nu iubești Învățătura, asta în rătăcirea Căii poate degenera. Să iubești Credința în cuvîntul dat și să nu iubești Învățătura, asta în hoție poate degenera. Să iubești Purtarea deschisă și să nu iubești Învățătura, asta în brutalitate poate degenera. Să iubești Curajul și să nu iubești Învățătura, asta în răzvrătire poate degenera. Să iubești Forța fizică și să nu iubești Învățătura, asta poate degenera în nemăsură." (17.8.)

Încarnarea acestei trinități este junzi, omul de bine, nu numai în etica individuală, dar mai ales în prelungirea acesteia, în practica politică a suveranului oamenilor. Familia fiind percepută ca o extindere a individului iar statul ca o extindere a familiei, principele fiind pentru supuși ceea ce este un părinte pentru copii, nu există soluție de continuitate între etică și teoria politică, a doua nefiind decît o lărgire a celei dintîi la dimensiune comunitară. Confucius convertește astfel autoritatea principelui în ascendentul omului exemplar, după cum "decretul ceresc" este convertit din mandat dinastic în misiune morală. În consecință, gîndirea confucianistă a operat întotdeauna pe dublul registru al "culturii morale personale" (xiushen) care vizează "sfințenia interioară" (neisheng) și al sarcinii de "a orîndui țara" (zhiguo) care tinde spre idealul instituțional al "regalității exterioare" (waiwang).

Vechea unitate religioasă, moștenită de la epoca Shang și adaptată de dinastia Zhou, se realiza în jurul persoanei Fiului Cerului care, în această calitate, era singurul care avea dreptul să aducă jertfe cerului și să îndeplinească funcția de mare preot unificînd astfel aspirațiile întregului popor. Cu Confucius, această comuniune religioasă este dublată de consensul moral privind calitatea de a fi om care se cristalizează în jurul omului ales. Convingerea profundă că natura umană, prin învățătură, este perfectibilă la nesfîrșit deschide într-adevăr calea unei sfințenii care nu ar datora nimic faptului divin, dar care nici nu ar ține de faptul religios. Dincolo de un simplu înțelept (xian), Sfîntul (sheng) este totodată obișnuit și "diferit", împreunînd exemplaritatea, imitabilă de toți, și depășirea omeniei obișnuite.

Cele două tipuri de unitate, religioasă și etică, se întîlnesc prin caracterul lor ritualist: figura omului ales, încarnare a unei etici a comportamentului ritual, vine s-o dubleze pe cea a suveranului, pol central al unei religiozități rituale, pînă la a se confunda cu ea în mod ideal:

Zi Zhang îl întreabă pe Maestrul Kong ce este Omenia.
Maestrul răspunde: "Cel ce face ca în lume cinci lucruri să se împlinească atinge această supremă Virtute Omenească."
Zi Zhang: "Permiteți să întreb care sînt cele cinci lucruri?"
Maestrul răspunde: "Politețea față de celălalt, îngăduința, buna-credință, zelul de a înfăptui și mărinimia. Politețea te ferește de jigniri, îngăduința ți-aduce sprijinul multora, de bună-credință fiind și pe ceilalți te poți bizui, zelul îți asigură reușita, iar mărinimia îi face pe ceilalți să se supună cînd îi vei guverna." (17.6.)

Ce înseamnă a guverna?

Suveranul care, în idealul concepției politice confucianiste, întrupează în mod firesc ren-ul impunîndu-se pur și simplu prin bunăvoință și nu prin forță, posedă de. Acest ultim termen scos din vocabularul antic unde desemnează dreptatea inimii, dar care capătă o valoare nouă la Confucius, este de obicei tradus prin "virtute".[21] Să începem prin a preciza că nu este vorba de virtute luată în sens moral în opoziție cu viciul - ceea ce nu ar avea prea mult sens în absența dualității abstracte și maniheiste Bine/Rău.[22] Dacă adoptăm această traducere aproximativă (așa cum sîntem nevoiți să procedăm din păcate cu multe noțiuni chinezești), "virtute" ar trebui luat mai degrabă cu sensul său latinesc de virtus care desemnează ascendentul natural sau charisma unei persoane care vi se impune fără un efort deosebit și fără să recurgă la o formă de coerciție exterioară.

Noțiunea cheie a guvernării confucianiste nu este într-adevăr puterea, ci armonia rituală. Charisma personală a suveranului, ca și ritualul, posedă eficacitatea sacrului prin capacitatea sa, naturală și invizibilă, de armonizare a raporturilor umane, fără totuși să depindă de divinitățile cărora li se adresează riturile religioase. Opoziția între o putere transformatoare (hua), care obligă fără să constrîngă, și folosirea forței sau a coerciției va rămîne în centrul gîndirii politice confucianiste:

Maestrul spune: "Dacă poporul va fi cîrmuit doar prin porunci, și doar prin pedepse va fi oprit, atunci el doar se va feri de greșeli, dar nu va fi în adîncul său de vină pătruns și mîhnit. Dacă însă prin puterea Virtuții lui va fi cîrmuit și cu regula Riturilor va fi învățat, va fi adînc pătruns de mustrare și se va purta întotdeauna cu Regula acordat."[23] (2.3.)

Crezul etico-politic al lui Confucius îl conduce astfel să definească o ordine de priorități care rămîne uimitor de actuală:

Zi Gong întreabă ce este zheng - Guvernarea.
Maestrul răspunde: "Să asiguri hrană îndeajuns, arme cît trebuie și poporul să fie plin de încredere."
Zi Gong: "Dacă nu le poți avea pe toate, de care v-ați lipsi mai întîi din cele trei?"
Maestrul: "De arme."
Zi Gong "Și dacă din cele două rămase mai trebuie să vă lipsiți de încă una, la care ați renunța?"
Maestrul: "La hrană; dintotdeauna pe pămînt există moartea. Fără încredere însă, un popor nu poate ființa." (12.7.)

Mai marii lumii de azi ar face bine să mediteze la vorbele schimbate între Maestru și suveranul țării sale natale Lu, principele Ding (509 ~ 495 a. Chr):

Prințul Ding întreabă: "Se poate ca o singură vorbă să facă înfloritor un regat?"
Maestrul răspunde: "O singură vorbă nu poate avea un asemenea rezultat. Totuși, ar fi o zicere: «E greu să fii Principe, dar nici slujitorul său să fii, ușor nu e!» Dacă această zicere te face să înțelegi răspunderea de a fi Principe, atunci se poate spune că ea asigură o bună guvernare."
Prințul Ding întreabă iar: "Dar există oare vreo vorbă care ar putea distruge un regat?"
Maestrul: "Nici o vorbă nu poate avea un asemenea rezultat. Există totuși ceva care sună cam așa: «Să fii Principe nu-i nici o fericire, în afară de aceea că la tot ce spui nu ți se arată împotrivire». Dacă ceea ce spui este cu folos și vorba nu ți-e întoarsă, e cu atît mai bine. Dar dacă te-ai înșelat și nu se află nimeni să ți se împotrivească, atunci se poate spune că zicerea aceasta năruie un regat." (13.15.)

Pe plan politic, educația este la fel de importantă ca și pentru dezvoltarea individului. Cînd guvernează ren, suveranul este preocupat înainte de toate să-și educe supușii. Regăsim o dată mai mult ideea că suveranul nu se află acolo pentru a constrînge, ci pentru a transforma în mod armonios. Va fi o educație prin exemplul dat, prin imitarea unor modele, și mai puțin o conformitate cu norme și principii date a priori. Uzurpatorului Ji Kangzi care îi cere o rețetă prin care să obțină ascultare și credință din partea supușilor, Maestrul îi răspunde:

Fii cu ei sever, și-atunci or să te respecte. Fii un fiu supus și poartă-te iubitor de tată și vei vedea cum, la rîndu-le, credință ți-arată. Ridică-l în rang pe cel bun, iar pe cel nepriceput îl învață, și vei vedea cum întru Virtute își vor da unul altuia povață. (2.20.)

"Corectarea numelor"

Întîietatea acordată valorii exemplului se regăsește în celebra glosă:

A guverna (zheng) înseamnă a te menține drept (zheng). (12.17.)

În cuvîntul zheng, pe lîngă ideea de cîrmuire (literal "a ține cîrma"), există mai ales ideea de ordona lumea, conținută în noțiunea de zhi, termen care la origine înseamnă îngrijirea unui organism bolnav pentru a-i restabili echilibrul pierdut. Altfel spus, arta de a guverna nu este doar o chestiune de tehnică politică care ar cere o specializare, ea presupune prezența charismei personale pe care trebuie s-o ai și s-o cultivi. Adecvarea ordinii corpului sociopolitic cu rectitudinea morală a suveranului dă întreaga semnificație rituală necesității de "corectare a numelor" (zhengming):

Zi Lu spune: "Dacă Principele regatului Wei v-ar chema să-l ajutați la guvernare, domnia voastră ce v-ați pregăti să faceți înainte de orice?"
Maestrul răspunde: "Neapărat aș corecta numele."
Zi Lu: "Cum? S-o luați așa de departe? Și de fapt de ce ar trebui numele corectate?"
Maestrul răspunde: "You, parc-ai fi un necioplit fără învățătură. Omul ales, cînd e vorba de lucruri pe care nu le înțelege, mai bine tace din gură.
Dacă numele nu sînt corecte, vorbele nu pot fi cu tîlcul lor potrivite;
Dacă faptele nu sînt împlinite, Riturile și Muzica nu pot fi desăvîrșite;
Dacă Riturile și Muzica nu sînt desăvîrșite, pedepsele și osîndele nu pot fi cu măsură împărțite;
Iar dacă pedepsele și osîndele nu sînt date după cum fiecare le-a meritat, poporul este derutat și neajutorat.
De aceea, Omul ales cînd folosește numele, potrivește exact vorbele cu ceea ce numește și astfel ceea ce spune se va transforma în mod sigur în fapte. Omul ales nu lasă deloc la voia întîmplării felul cum vorbește." (13.3.)

Acest pasaj care, în opinia unora, ar fi ulterior lui Confucius, își capătă totuși întregul înțeles cînd îl apropiem de celebra formulă lansată de Maestru ca răspuns dat principelui Jing din Qi care îl întreabă despre arta de a guverna:

Suveranul să fie suveran, ministrul ministru, supusul supus, tatăl tată și fiul fiu. (12.11.)

Într-adevăr, făcînd apropierea dintre cele două pasaje, actul numirii își dobîndește sensul complet: a numi pe cineva "ministru" (prin denumire) înseamnă a-l numi ministru (prin numire).[24] Astfel formula citată mai înainte (și care în chineză este doar o juxtapunere de termeni: suveran-suveran, ministru-ministru etc.) poate fi înțeleasă și după o schemă tranzitivă, nepredicativă: "Să-l tratezi pe suveran ca pe un suveran, pe ministru ca pe un ministru etc."

Fie că teoria corectării numelor a fost formulată sau nu chiar de către Confucius, ideea unei adecvări între nume (ming) și realitate (shi) își pune amprenta pe întreaga teorie confucianistă.[25] Găsim aici într-adevăr convingerea că există o forță inerentă limbajului care nu face decît să exprime dinamica relațiilor umane ritualizate și care nu are deci nevoie să emaneze de la o instanță transcendentă. Adecvarea se poate efectua în ambele sensuri: trebuie să acționezi asupra numelor astfel încît ele să nu se aplice decît la realitățile pe care le merită, dar trebuie de asemenea să acționezi asupra realității lucrurilor astfel încît ele să coincidă cu numele convenționale.

Această căutare a unei adecvări rituale între nume și realitate este traducerea poate tardivă a visului confucianist al unei lumi plasate nu sub egida unei guvernări, chiar ideale, ci al unei lumi care să se armonizeze și să se echilibreze de la sine, ca în vremurile suveranului mitic Shun care se mulțumea să stea jos cu fața spre sud, întruchipînd astfel o inacțiune cu totul daoistă (15.4.).[26]. La Confucius există o mare nostalgie a adecvării originare a aventurii umane cu curgerea firească a lucrurilor în care Dao se manifesta în mod firesc, fără să fie nevoie ca acest lucru să fie explicitat în vorbe și principii:

Maestrul spune: "Aș dori să renunț la cuvinte."
Zi Gong: "Dacă dumneavoastră, Maestre, n-ați mai vorbi, cum atunci ne-ați mai putea transmite nouă, discipolilor, învățătura?"
Maestrul răspunde: "Dar Cerul vorbește oare? Și totuși, ascultînd de el se rotesc anotimpurile și se nasc viețuitoarele. Grăiește cerul ceva?" (17.19.)

Calea confucianistă

Dacă Confucius ne declară: "Eu transmit, nu inventez. Sînt credincios Cărților vechi și le venerez." (7.1.), tot el ne spune și că: "Cel ce împrospătează ceea ce e vechi și de acolo nou tîlc poate să-nvețe, acela e demn și altuia să-i dea povețe." (2.11.) S-a văzut în privința a numeroase noțiuni moștenite de la cultura antică cum Confucius, fără a le dezrădăcina, le înviorează cu o sevă nouă integrîndu-le într-o viziune novatoare despre om. Reluînd cuvintele lui Léon Vandermeersch, vom spune că: "Geniul lui Confucius constă într-adevăr în faptul că el a știut să interiorizeze în valori etice, fără să le transforme, principiile tradiției instituționale pe care se însărcinase să le restaureze".[27] Destinul tradiției chineze se profilează deja în felul în care Confucius transmite, transformînd-o, Calea regală a antichității. În loc să se sclerozeze prin reproducerea la nesfîrșit a aceluiași model, această tradiție își datorează vitalitatea bimilenară tocmai ancorîndu-se în experiența și interpretarea personală a indivizilor care au trăit-o. Calea confucianistă poate pretinde la universalitate numai în măsura în care se află la îndemîna oricui:

Calea cea Dreaptă omul singur o poate lărgi, dar Omenia din el singură Calea n-o poate spori. (15.29.)
Calea, spunea Maestrul, nu se află departe de om. Orice cale ce ni s-ar da și ar fi departe de om n-ar fi în nici un caz Calea. În Cartea Stihurilor se spune: "Cînd cioplești o coadă de topor, modelul nu se află departe." Ții în mînă coada toporului cu care cioplești o coadă de topor și-ți rotești ochii în jurul ei. Și totuși un astfel de model poate fi socotit încă un model îndepărtat. Dar omul ales îl tratează pe om după [cum e el însuși] om. Îi e de ajuns să se corecteze pe sine. Loialitatea și bunăvoința, răsfrîngîndu-se asupra lui însuși, croiesc o cale foarte apropiată.[28]

Confucius și formarea textelor canonice

Învățăturile lui Confucius integrează studiul, simțul omenescului și riturile într-o viziune unică a ceea ce înseamnă o tradiție civilizată, adică o cultură (wen). Cultură pe care Confucius era perfect conștient că avea înalta misiune de a o transmite, chiar primejduindu-și viața:

Maestrul, captiv la Kuang, spune: "Regele Wen a murit. Acum nu-s oare eu cel cu păstrarea Învățăturii învestit? Dacă Cerul ar fi socotit-o ca pe ceva pieritor, ar mai fi încredințat-o unui muritor? Și dacă Cerul a hotărît s-o păstreze prin mine, de cei din Kuang de ce aș avea a mă teme?" (9.5.)

Precum riturile, al căror aspect estetic de formalism armonios le asociază în mod firesc muzicii și dansului, toate rafinamentele culturii în sens larg tind în ultimă instanță spre umanizarea naturii. Printre ele, tradiția scripturală ocupă locul privilegiat care îi revine într-o civilizație a scrisului. La Confucius, ca și la urmașii săi, există o tensiune constantă între literă (textuală) și spirit (ritual), între lărgirea experienței și a cunoașterii și capacitatea de a le raporta la o exigență morală:

Maestrul spune: "Un Om ales tinde spre o cuprinzătoare învățătură din Scrierile vechi și își găsește măsură supunîndu-se Ritului. În acest fel, el nu renunță la Calea Adevărului." (6.27.)

Formarea textelor canonice nu poate fi disociată de numele lui Confucius, chiar dacă după unele tradiții originea lor este legată de alte figuri mitice ale perioadei întemeietoare a dinastiei Zhou precum regele Wen și principele Zhou.[29] În Analecte (9.14.), Confucius citează și folosește pentru motive didactice un anumit număr de texte, pe care el însuși spune că le-a modificat, refăcut, chiar epurat. Cele care revin cel mai frecvent și ocupă un loc de seamă printre cele Șase Clasice (jing), repertoriate la începutul epocii Han (sec. al II-lea a. Chr.) sînt Cartea Edictelor (Shu) și Cartea Stihurilor (Shi). Primele conțin discursurile, jurămintele, sfaturile și instrucțiunile atribuite suveranilor din antichitate și miniștrilor lor, începînd cu regii înțelepți Yao, Shu și Yu, apoi continuînd cu dinastiile Xia și Shang și încheind cu dinastia Zhou.[30] Stihurile, care constituie de foarte timpuriu un fond de referință pentru elita cărturărească, sînt actualmente în număr de 305. Compuse și culese în timpul epocii Zhou, ele cuprind arii populare din diverse părți ale regatului precum și poeme de curte care evocă evenimente oficiale sau cultul ancestral[31].

Confucius face de asemenea frecvente referiri la rituri și muzică, fără să putem determina dacă este vorba de texte și în ce măsură acestea din urmă ar corespunde cu Cartea Riturilor (Li) și Cartea Muzicii (Yue) care figurează printre cele Șase Clasice din Han[32]. Acestea mai cuprind în fine Cartea Schimbărilor (Yi) și Analele Primăvara și Toamna (Chunqiu). Schimbările, care fără îndoială își au originea în cea mai îndepărtată antichitate, nu constituie totuși decît obiectul unei mențiuni de autenticitate îndoielnică în Analecte (7.16.) și vor fi abordate într-un capitol distinct datorită importanței lor capitale pentru ansamblul gîndirii chineze.[33] Cît despre Analele Primăvara și Toamna, aceste nu sînt menționate nici măcar o dată în Analecte, deși tradiția ulterioară le leagă strîns de Confucius. Cele două anotimpuri din titlu, desemnînd anul prin sinecdocă, formează un termen generic pentru anale. Acestea erau ținute la zi de către scribii oficiali nu numai în cadrul casei regale pentru întreg regatul, dar chiar și în fiecare casă seniorială, cel puțin de la sfîrșitul dinastiei Zhou de Apus. Pînă la noi nu au ajuns însă decît analele casei Lu, din patria lui Confucius, cunoscute sub titlul simplu de Primăvara și Toamna, care a ajuns să însemne perioada istorică acoperită de aceste anale (722 ~ 481 a. Chr.). Această cronică pur evenimențială, seacă și impersonală, îi este totuși atribuită lui Confucius în secolul al IV-lea a. Chr. de către Mencius, care dorește să vadă în ea o învățătură ascunsă pe care Maestrul ar fi vrut să o transmită generațiilor viitoare.[34] Acesta este punctul de pornire al unei lungi tradiții, încă vie la sfîrșitul secolului trecut, care va face din Analele Primăvara și Toamna un soi de mesaj profetic, chiar ezoteric, prezentat într-o formulare codificată.

În secolul al II-lea a. Chr., cînd odată cu dinastia Han începe era imperială, primul mare istoric chinez Sima Qian (145? ~ 86? a. Chr.) descrie astfel complementaritatea celor Șase Clasice:

Cartea Schimbărilor, care tratează despre Cer și Pămînt, despre Yin și Yang, despre Cele Patru Anotimpuri și Cele Cinci Elemente, este studiul prin excelență al devenirii; Cartea Riturilor, care potrivește raporturile dintre oameni, este studiul comportării; Cartea Edictelor, care consemnează faptele regilor de odinioară, este studiul politicii; Cartea Stihurilor, care cîntă munții și rîurile, rîpele și văile, ierburile și copacii, păsările și animalele, bărbătușii și femelele, este expresia prin excelență a lirismului; Cartea Muzicii, prin care își găsește exprimarea bucuria de a fi, este studiul armoniei; Analele Primăvara și Toamna, care disting ceea ce este drept de ceea ce este nedrept, sînt studiul guvernării omenirii.[35]

Astfel tradiția scripturală chineză nu are nimic de invidiat din punct de vedere al complexității celorlalte culturi ale scrisului. Se pare că textele din care confucianiștii și-au extras corpusul lor canonic au făcut oficiul de bonum commune pentru școli și curente foarte diversificate din perioada preimperială. Canonul confucianist a cunoscut două etape majore în dezvoltarea sa: stabilirea textelor sub împărații Han și marea reînnoire din epoca Song, o mie de ani mai tîrziu. În vremea dinastiei Han se vorbește de cinci (sau șase) Clasice; în timpul dinastiei Tang sînt numărate douăsprezece; acestea devin treisprezece în epoca Song, înainte de a li se adăuga Cele Patru Cărți impuse de Zhu Xi. După cum se vede, Canonul nu este conceput ca ceva închis și imuabil: orice text esențial pentru "clarificarea principiilor Cerului și corectarea spiritelor oamenilor" poate deveni o Carte Clasică.

Absența omogenității materialului canonic confucianist a fost uneori pusă în legătură cu orientarea sa neteocentrică, scrierile nefiind locul unde Dumnezeu le vorbește oamenilor, așa cum se întîmplă în tradițiile revelate, ale căror temeiuri scripturale apar, în comparație, mai omogene.[36] Toate elementele care caracterizează Clasicele (eterogenitatea materialului, absența revelației, mutabilitatea corpusului, absența monopolului unui curent aparte etc.) concurează la eliminarea din concepția chineză despre canonicitate a noțiunilor de heterodoxie sau de erezie.

Chiar dacă tradiția confucianistă s-a preocupat să stabilească o legătură între aceste texte și figura lui Confucius, numai această legătură nu reprezintă în sine un criteriu de canonicitate, devreme ce nici chiar Analectele nu intră la origine în corpusul canonic. Principalul criteriu de sacralizare rămîne legat de scrierea care participă la tranziția, descrisă în capitolul precedent, de la o practică divinatorie la o gîndire cosmologică. Semnele scrise, în legătura lor originară cu divinația (să reamintim că același cuvînt, shi, desemnează scribul și ghicitorul), sînt învestite cu o putere magică, incantatorie, care le va rămîne asociată în toate formele ulterioare ale exprimării scrise, îndeosebi în poezie și caligrafie. Dar această putere vine de la faptul că semnele îmbracă fără mediere liniile naturale ale universului. Or, o asemenea scriere nu prea lasă loc exprimării personale. Ea este canonică prin excelență în sensul termenului chinezesc jing, care desemnează ițele unei țesături. Textul, ca textură, face doar să apară motivele fundamentale ale universului, nu li se suprapune ca un discurs despre univers. În acest sens, Clasicele reprezintă trama, urzeala universului însuși, transcrisă, transpusă în semne; în loc să delimiteze omul în raport cu lumea, ea înnoadă o legătură intimă între om și lume:

Lucrările care tratează despre principiile universale ale marii triade (Cer-Om-Pămînt) se cheamă jing. Ele reprezintă Calea supremă în permanența ei, măreață învățătură imuabilă. Iată de ce ele sînt după chipul Cerului și al Pămîntului, se modelează după spirite și divinități, iau parte la ordonarea lucrurilor și a treburilor omenești.[37]

Așadar Clasicele reprezintă fiecare un gen specific de literatură, dar luate împreună ele constituie un vast rezervor de experiență și înțelepciune omenească acumulate de-a lungul veacurilor, o comoară de exempla ce se pot aplica cu orice prilej. Dacă vom căuta denominatori comuni pentru toate aceste texte atît de diverse la primă vedere și dacă ne întrebăm din ce rezultă canonicitatea lor, putem sublinia mai întîi caracterul lor oficial, în opoziție cu scrierile personale asociate unor anumiți autori. O literatură de precedente care își oferă un model canonic nu-și propune ca primă exigență căutarea originalității. Chiar dacă descoperim aici un mare număr de personalități puternice, cu o gîndire vie, este vorba de o literatură compusă în mare parte din comentarii, prezentate sau nu explicit ca atare. Sacralizarea este centrală în rolul istoric atribuit lui Confucius : în decursul celor două secole și jumătate care despart moartea Maestrului de începuturile erei imperiale, partea esențială a corpusului scriptural este remodelată în spirit confucianist. În același timp, asistăm la o trecere progresivă de la cultura canonică, bazată pe o tradiție textuală și rituală, la un discurs filozofic propriu-zis. Prin precedentul pe care îl creează în utilizarea profană, neoficială, a scrierii, Confucius nu face numai școală proprie, dar este imitat de către ceea ce se cuvine să numim "toți maeștrii și cele o sută de școli" (moistă, daoistă, legistă etc.) care iau naștere în timpul Regatelor Combatante, în secolele al IV-lea și al III-lea, și care pretind la rîndul lor instituirea de canoane. Primele culegeri de ziceri și aforisme sînt datorate zelului discipolilor doritori să păstreze esența învățăturilor maeștrilor. Cele mai multe au ca titlu numele maestrului (zi) care este autorul presupus: de pildă, cartea Mozi reprezintă învățăturile Maestrului Mo, culese și scrise ulterior de discipoli. În cazul cărții Mengzi, nu este vorba numai de note consemnate într-o culegere postumă, întrucît Mencius a trăit pînă la o vîrstă înaintată și a putut să-și regîndească singur textul. Ideea unei opere personale nu se concretizează decît în ajunul imperiului, odată cu Xunzi, care compune în întregime cu propria-i mînă scurte tratate ce făcuseră totuși obiectul unei învățături orale prealabile. Dar primul adevărat autor care a folosit direct limba scrisă pentru a-și exprima ideile personale este marele teoretician al gîndirii legiste, Han Feizi. Tocmai această rafinare progresivă a discursului vom încerca s-o redăm în capitolele următoare.
N O T E


[1] Analecte, 16.2. N.T.: Pentru traducerea fragmentelor din Confucius a fost utilizat textul din versiunea noastră în limba română, Confucius, Analecte, traducere de Florentina Vișan, Editura Humanitas, București, 1995.

[2] Vezi Zuozhuan (Biografiile lui Zuo) și capitolul 47 din Shiji (Însemnări istorice) de Sima Qian. Lucrarea Zuozhuan, datată în general către mijlocul secolului al IV-lea a. Chr., este o compilație foarte detaliată a faptelor și anecdotelor istorice dintre 722 și 464, anexată, an după an, rubricilor din Analele Primăverii și Toamnei (Chunqiu), document istoric considerat text canonic în tradiția confucianistă (vezi mai jos nota 34). Traducere integrală de Séraphin COUVREUR, Tch'ouen ts'iou et Tso tchouan. La chronique de la principauté de Lou, 1914, reed. în 3 vol., Paris, Cathasia, 1951; traducere de extrase în Burton WATSON, The Tso chuan. Selections from China's Oldest Narrative History, New York, Columbia University Press, 1989.
Pentru traduceri parțiale ale Însemnărilor istorice din secolul al II-lea a. Chr., vezi Edouard CHAVANNES, Les mémoires historiques de Sse-ma Ts'ien (cap. 1-47), 1895-1905, reed. (cu capitolele 48-52), Paris, Adrien Maisonneuve, 1969; Burton WATSON, Records of The Grand Historian of China, 2 vol., New York, Columbia University Press, 1961. O traducere integrală în engleză se află în curs sub conducerea lui William H. NIENHAUSER, Jr., The Grand Scribe's Records, 9 vol. prevăzute, t. 1 și 7, Bloomington, Indiana University Press, 1995.

[3] În chineză: Lunyu. Alături de traducerea oarecum învechită a lui Séraphin COUVREUR (misionar în China la sfîrșitul secolului al XIX-lea), Les Entretiens de Confucius et de ses disciples, publicată în Les Quatres Livres, 1895, reed., Paris, Cathasia, 1949, există și altele mai recente. În ordine cronologică, în franceză: Anne CHENG, Entretiens de Confucius, Paris, Ed. du Seuil, 1981; Pierre RYCKMANS, Les Entretiens de Confucius, Paris, Gallimard, 1987; André LEVY, Confucius. Entretiens avec ses disciples, Paris, Flammarion, 1994. În engleză: Arthur WALEY, The Analects of Confucius, London, Allen & Unwin, 1938; D.C.LAU, The Analects, Harmondsworth, Penguin Books, 1979; Raymond DAWSON, Confucius. The Analects, Oxford University Press, 1993. În germană: Richard WILHELM, Kung-Futse Gespräche, 1910, reed. Düsseldorf, Diederichs, 1955. În italiană: Fausto TOMASSINI: Testi Confuciani, Torino, UTET, 1974. N.T.: În română, Florentina VIȘAN: Confucius. Analecte, București, Humanitas, 1995.
Printre numeroasele studii despre Confucius și Analecte, putem semnala mai ales: Karl JASPERS, "Konfuzius", in Die Grossen Philosophen, t. 1, Munich, Piper, 1959; Richard WILHELM, K'ungtze und der Konfuzianismus, Berlin & Leipzig, 1928; Herbert FINGARETTE, Confucius. The Secular as Sacred, New York, Harper & Row, 1972; David L. HALL & Roger T. AMES, Thinking Through Confucius, Albany, State University of New York Press, 1987; Heiner ROETZ, Die chinesische Ethik der Achsenzeit. Eine Rekonstruktion unter dem Aspekt des Durchbruchs zu postkonventionellem Denken, Frankfurt, Suhrkamp, 1992 și Konfuzius, Munich, Beck, 1995.

[4] Fiind vorba de China străveche, pare totuși preferabil să păstrăm termenul chinezesc shi în locul celui de "literați", termen utilizat de filozofii europeni din secolul al XVIII-lea pentru a-i desemna pe membrii societății chineze care aveau dublul rol de "a cultiva literele și a exercita funcțiile publice".

[5] Analecte, 14.41.

[6] Analecte, 2.4. Ultima frază din acest pasaj își găsește ecou în vorbele pictorului Henri Matisse după ce împlinise șaizeci de ani: "Am muncit patruzeci de ani fără întrerupere: am făcut studii și experiențe. Ceea ce fac acum este din dorința inimii." Sau, cum spune filozoful Gilles Deleuze: "Sînt cazuri cînd bătrînețea dă nu o tinerețe veșnică, ci dimpotrivă, o libertate suverană, o necesitate pură." Cf. Qu'est-ce que la philosphie?, Paris, Ed du Minuit, 1991, p. 7.

[7] Analecte, 15.38. Se subînțelege: fără deosebire de clanuri nobiliare, care, în timpul feudalității Zhou, aveau fiecare școlile lor.

[8] Aluzie la practica curentă a înaltelor personaje din perioada Primăvara și Toamna de a rivaliza în rafinament și cultură, recitînd în funcție de împrejurări piese ritmate și rimate din Cartea Stihurilor, compilație canonizată de Confucius (vezi mai jos nota 31).

[9] Citatul este din ZHANG Zai (1020 ~ 1078), gînditor de la începutul epocii Song. Pentru detalii, vezi mai jos, cap. 18. Cf. Zhangzi yulu, in Zhang Zai ji, Beijing, Zhonghua shuju, 1978, p. 321.

[10] ZHENG Xuan, citat în Mengzi zhengzi de JIAO Xun, Taipei, 1979, 28, p. 14a.

[11] Termenul revine de peste o sută de ori în Analecte și face obiectul exclusiv al 58 de paragrafe. Cf. CHAN Wing-tsit, "The Evolution of the Confucian Concept Jen", Philosophy East and West, 4 (1954-55), pp. 295-319, și "Chinese and Western Interpretations of Jen (Humanity)", Journal of Chinese Philosophy, 2, 2 (1975), pp. 107-129; TU Wei-ming, "Jen as a Living Metaphor in the Confucian Analects", Philosophy East and West, 31, 1 (1981), pp. 45-54.

[12] Ca exemplu de adaptare a învățăturii la personalitatea interlocutorului, vezi Analecte, 11.21 și 2.5., 2.6., 2.7., 2.8. unde Confucius răspunde în moduri diferite la patru interlocutori care îi pun totuși aceeași întrebare: Ce este pietatea filială?

[13] Referitor la Zhongyong, vezi cap. 6, nota 22. Deși nesatisfăcătoare, am adoptat, în lipsă de ceva mai bun, traducerea convențională a lui Séraphin COUVREUR: L'invariable Milieu (Mijlocul neschimbător), in Les Quatre Livres, reed., Paris, Cathasia, 1949.

[14] Léon VANDERMEERSCH, La Voie royale, t. II, p. 505.

[15] Vezi Analecte, 17.21.

[16] Tratat care, ca și Zhongyong (Mijlocul invariabil), constituie un capitol din Cartea Riturilor (Liji) de la sfîrșitul Antichității.

[17] Termenul li este cel care revine cel mai des în Analecte după ren (vezi mai sus nota 11): se pot număra nu mai puțin de 75 de ocurențe ale acestui termen, iar pentru a i se comenta sensul îi sînt consacrate 43 de paragrafe.

[18] Referitor la Stihuri, vezi mai jos nota 31.

[19] Liji (Cartea Riturilor), începutul cap.1, traducere de Séraphin COUVREUR, Mémoires sur les bienséances et les cérémonies, reed. în 2 vol., Paris, Cathasia, 1950, t. I, pp. 6-7.

[20] Vezi Analecte, 2.4., citat mai sus la nota 6. Referitor la amenințările cu moartea, vezi 7.22. și 9.5. Referitor la "mandatul Cerului" vezi 16.8. și 20.3.

[21] Cf Donald J. MUNRO, "The Origin of the Concept of Te", in The Concept of Man in Early China, Stanford University Press, 1969, pp. 185-197.

[22] Privitor la această chestiune vezi mai jos cap. 6 despre Mencius, "Ce se știe despre rău?"

[23] Prioritatea acordată forței coercitive a legii caracterizează curentul denumit "legist" ale cărui teorii vor fi aplicate începînd din secolele al IV-lea - al III-lea de hegemonii de la sfîrșitul epocii Zhou, vezi cap. 9.

[24] Aceasta poate evoca "enunțurile performative" (performative utterances) despre care vorbește J. L. AUSTIN în How To Do Things With Words, Oxford University Press, 1962, tradusă în franceză sub titlul Quand dire, c'est faire, Paris, Ed. du Seuil, 1970.

[25] Referitor la corectarea numelor și problema raportului nume/realitate, vezi mai jos cap. 5. Vezi și Robert H. GASSMANN, Cheng-ming: Richtigstellung der Beizeichnungen, Zu en Quellen eines Philosophems in antiken China. Ein Beitrag zur Konfuzius-Forschung, Berna, Peter Lang, 1988; Karine CHEMLA & François MARTIN, ed., Extrême-Orient, Extrême-Occident, 15 (Le Juste Nom), Presses de l'Université de Vincennes, 1993.

[26] Vezi cap. 7 despre Laozi la nota 14.

[27] La Voie Royale, t. II, p. 499.

[28] Zhongyong (Mijlocul invariabil), § 13. Despre această lucrare, vezi mai sus, nota 13 și cap. 6, nota 22.

[29] Cf. Anne CHENG, "La trame et la chaîne: Aux origines de la constitution d'un corpus canonique au sein de la tradition confucéenne", Extrême-Orient, Extrême-Occident, 5 (1984), pp.13-26; și "Le confucianisme", in Grand Atlas des religions, Paris, Encyclopaedia Universalis, 1988, p. 224.

[30] Pentru traduceri, vezi mai ales Séraphin COUVREUR, Chou King. Les annales de la Chine, reed., Paris, Cathasia, 1950; Bernhard KARLGREN, The Book of Documents, Göteborg, Elanders, 1950. Pentru un rezumat al studiilor asupra autenticității capitolelor din Cartea Edictelor, vezi Herlee G. CREEL, The Origins of Statecraft in China, Chicago University Press, 1970, pp. 448-463, și Edward L. SHAUGHNESSY, "Shang shu (Shu ching)", in Michael LOEWE, ed, Early Chinese Texts: A Bibliographical Guide, Berkeley, University of California, 1993, pp. 376-389.

[31] Despre importanța Stihurilor în cultura cărturărească, vezi mai sus nota 8. Se pot consulta în special traducerile lui Séraphin COUVREUR, Che King, 1896, reed., Taichung, Kuangchi Press, 1967; Arthur WALEY, The Book of Songs, London, Allen & Unwin, 1937; Bernhard KARLGREN, The Book of Odes: Chinese Text. Transcription and Translation, Stockholm, Museum of Far Eastern Antiquities, 1950; Heide KÖSER & Armin HETZER, Das Liederbuch der Chinesen, Guofeng, Frankfurt, 1990. Vezi și studiul literar și antropologic al lui Marcel GRANET, Fetes et Chansons anciennes de la Chine, Paris, leroux, 1919. Referitor la conținutul Cărții Stihurilor, vezi C. H. WANG, The Bell and the Drum: Shih Ching as Formulaic Poetry in an Oral Tradition, Berkeley, University of California Press, 1974.

[32] Cartea Riturilor (Liji) nu este probabil decît o compilație de la sfîrșitul Regatelor Combatante și începutul epocii Han, care merge pînă la a include texte care nu au prea mare legătură cu riturile ca atare. Pentru traducerea lui Séraphin COUVREUR, vezi mai sus nota 19. Cît despre Cartea Muzicii, pierderea sa este menționată încă din timpul dinastiei Han, existînd îndoieli cu privire la existența sa ca text; de aceea se vorbește uneori de Cele Cinci Clasice iar alteori de Cele Șase Clasice.

[33] Privitor la Cartea Schimbărilor, vezi cap. 2.

[34] Pentru traducerea lui Séraphin COUVREUR, vezi mai sus nota 2. Referitor la Mencius, vezi cap. 6. Despre exegeza Analelor Primăvara și Toamna, vezi cap. 12, "Bătălia Clasicelor".

[35] Postfață la Shiji (Însemnări istorice), traducere de DZO Ching-chuan, Sseu-ma Ts'ien et L'Historiographie chinoise, Paris, Publications orientalistes de France. 1978, p. 146. Pentru traducerile cărții Shiji, vezi mai sus nota 2.

[36] Cf. Léon VANDERMEERSCH, "Une tradition réfractaire a la théologie: la tradition confucianiste", Extreme-Orient, Extreme-Occident, 6 (1985), pp. 9-21; și importanta lucrare a lui John B. HENDERSON, Scripture, Canon and Commentary: A Comparison of Confucian and Western Exegesis, Princeton University Press, 1991.

[37] Wenxin diaolong (Spiritul literar și Cizelarea dragonului), operă de critică literară datată la începutul secolului al VI-lea p. Chr.), cap. 3. Pentru o traducere în engleză, cf. SHIH Yu-chang, The Literary Mind and the Carving of Dragons by Liu Hsieh, New York, Columbia University Press, 1959.
mailto: chinesestudies@lycos.com

© 2001, by Sempre Publishers